۱۳۹۶ اسفند ۲۲, سه‌شنبه

درگاه بهار ونوروز وسال نوین _ نگاهی به رخدادهای سال گذشته ( 2576)آی سان نازنین تورا برقله های بلند سرافرازی خواهیم دید 


خجسته نوروز باستانی درراه است _ بهارخنده برلب با دلبری پبش می آید _ سال نو بشارت از یک دوران نوین می دهد درگذشت پروفسور استیفن هاوگینگ شوک بزرگی به جامعه اندیشمندان گیتی واردکرد
&&&&&&&&&&&&

ارشیا ارشادی و خجسته نوروز باستانی سال 2577  هخامنشی 
2018/03/10 ( واکنش_ 180 )بهارونوروز بهین روسال نوین درراه هستند _ ازخواب رخوت برخیزیم 

نوروز آمد   پیروز آمد 
بهاران پیدا شد زغوغای بلبل 
زهرسو می آید طنین  پای گل 

نوروز می آید و باخود  شور وشوق  وجان می آورد 

نوروز  تنها یک جشن نیست _ یک هنگام است  درهنگامه ای شگفت 
نوروز یک آهنگ دل نشین ودلنوازاست 

یک کر بزرگ است  که اقوام رنگارنگ این کهن دیار را گرد هم می آورد 
 نوروز نوای دل انگیزی است 

که نه تنها درایران بلکه در سرزمین های کوروش گستر شنیده می شود 
 و 
بهار تنفس ژرف زمین 

نوروز وقتی می آید با خود هدیه ای شگفت انگیز  دارد وآن بهاردلکش ودل انگیز است

بهار دوره زایش ونوزایی هستی است 
  شگفتی هستی چنین است که درآستانه بهار زمین باید آماده شکوفایی باشد /  جوانه ها سرازلاک زمستانی خود بیرون می آورد 
و آمادگی باروری و گل آرایی می گردد

ورق خوردن برگی از هستی و گلبانگ سال نوین 

نورور می آید وبه همراه خود هدیه بهاردارد ولی این هماهنگی بهانه زایش نونهالی تازه می گردد وآن سال نوین است 

روز نخست فروردین  سال تازه ای را نوید می دهد 

هستی خستگی  زمستان خودرا با سال نو به درمی کند 

نوروز وبهار وسال نو 

 این هماهنگی بی مانندهستی  برجهانیان تهنیت باد 

بااین همه اندوه دراین دیرخراب _ اندکی شادی باید که گاه " نوروز" است

درتاریخ ایران آمده است وقتی لشگرخون ریز ومخرب مغول شهر علم وادب نیشابور را به خاک وخون وآتش می تاراج می کردند پیرمردی چنگ بدست  درکوچه های خون وجنون راه می رفت ومی خواند : بااین همه اندوه وخون درشهر  اندکی شادی باید که  گاه نوروز است 
اکنون دگربار تاریخ میهن ومردم  ما به نوعی دیگر آن دوران سیاه را ازسر می گذرانند 
میهن  ما درخطر نابودی است / هشیار باشیم 

هم اکنون کشورما درشرایطی بحرانی به سر می برد 

فقر /  بیکاری / بی عدالتی / فاصله شدید طبقاتی /  فساد گسترده / خشکی سرزمینی / بی کفایتی مسئولین / گسترش حاشیه نشینی  / تشدید تخلفات اجتماعی  / ناامنی / تبعیض جنسیتی  علیه نیمی ازمردم ایران ( زنان ) /  دخالت دین درقوانین / آموزش وپرورش وفرهنگ / اختلاص / غارت منابع ملی /  جولان دادن سرمایه داری غارتگربدون مسئولیت زمین خوری / جنگل ودریا خواری / گورستان خواری / نفت خواری / دکل خواری / قاچاق کالا درسطح وسیع / دخالت غیرقانونی معممین درامور کشور / عدم تحمل پذیری حکومت درمقابل  اعتراض های مدنی  / فساد درقوه قضائیه /  فامیل سالاری / نابودی منابع ملی / کم آبی سرزمینی / آلودگی هوا  ووو .....

دخالت بیجا درامور دیگرکشورها و هزینه کردن های بی مورد ازمنابع ملی _ راهکارهای غلط بین المللی  ووو ...

همه این گزندها بخوبی نشان می دهند کشورمادرشرایط دشواری قرارگرفته است 

آخرین رئیس جمهور منتخب مردم ایران آقای روحانی هم همانند دیگرریاست جمهور ها هیچ برنامه ای مدون و ریشه ای برای حل این همه مشکل وبران ساز ندارد چراکه ایشان هم همانند پیشینیان خود از وجود نخبگان و متخصصان مستقل وخارج ازدایره حکومت استفاده نمی نماید 

آثار مخرب تعهد به جای تخصص 

پس ازسقوط رژیم پهلوی وروی کارآمدن حکومت تازه ازهمان ابتدا تئوری " تقدم تعهد برتخصص " بعنوان راهکار مطرح ودنبال گردید / دراجرای این تئوری تسویه نیروهای متخصص آغاز گردید /  درابتدا امیران ارتش ایران مورد تسویه قرارگرفتند درهمین راستا ده ها امیر ارتش درمحاکمات غیر عادلانه تیرباران شدند / صدها امیر ارتش ایران ازکاربرکنار و به بازنشستگی پیش ازمورد محکوم شده کناز گذاشته شدند واز آنجا که امرا وفرماندهان ارتش ستون فقرات یک نیروی نظامی هستند بااین تحولات ارتش ایران عملا ازهم پاشید _ این برکناری به  تسویه  واخراج همافران متخصص  نیروی هوایی نیز گسترش یافت / درسال 1360 پس ازفرار بنی صدر بخاطر شرکت تعدادی از کارکنان نیروی هوایی درآن سرقت هواپیما تسویه بزرگی درنیروی هوایی دردستورکار قرارگرفت ودرهمین راستا صدها افسر ودرجه دار وهمافر  بازخرید خدمت شده وازکادر نیروی  هوایی خذف  شدند  / این تسویه بی حساب وکتاب چنان گسترده بود که باعث ایجاد اختلال درفعالیت نیروی هوایی گردید و درنتیجه تلاش های برخی ازمسئولین این برنامه متوقف گردید و کنار گذاشتگان دوباره به سرکارخودبازگشتند 

درزمینه دیگر متخصصین ازجمله اسانید دانشگاه ها وپزشکان متخصص هم همین روش تکرار شد و صدها متخصص  ازکاربرکنار ومیهن خودرا اجبارا ترک نمودند 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&باور های بهاییت منشا وسرچشمه گرفته از شیعه 12 امامی است و قابل نقد است 
 بهائیان اما فارغ ازباورشان شهروند ایران هستند وباید ازحقوق شهروندی برخوردار باشند
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


ازسال 1360 بدین سو ودرپی فرار بنی صدر موج تسویه ها در همه ادارات آغاز شد دراین تسویه ها درکنار کادر نیروی هوایی صدها کارمند ادارات بعلت هواداری از گروه ها اخراج وگروهی دستگیر ومحاکمه گردیدند 

در فروردین 1359 بعد ازاشاره آقای خمینی به اسلامی کردن دانشگاه ها شورای انقلاب فرهنگی دستور توقف وتعطیل کلیه دانشگاه ها ومدارس عالی راصادر کرد و بنی صدر مامور اجرای این دستور شد درروز ششم اردیبهشت 1359 بنی صدر بعنوان مجری مصوبه شورای انقلاب فرهنگی دانشگاه تهران رابا نیروهای نظامی محاصره نمود وخواهان ترک دانشگاه ازطرف دانشجویان شد / فردای آنروز دانشگاه تهران وهمه دانشگاه ها تعطیل گردیده وهرازان دانشجو ازتحصیل بازماندند 
دانشگاه ها ومدارس عالی تا سال تحصیلی 62 /63 همگی تعطیل بودند 
دراین اقدام زیانبار هزاران دانشجو درس وتحصیل رارها کردند واین ضربه سنگینی برسیستم آموزشی کشورواردکرد

درکنار این زیانها باید از خروج هنرمندان و اندیشمندان ازکشور نیز نام برد 

 پیاده شدن تئوری تقدم تعهد برتخصص زیانهای جبران ناپذیری به کشور ماوارد آورد 

درداامه همین تئوری بعدها تئوری" خودی وناخودی  " وارد فرهنگ سیاسی / رفتاری مسئولین کشور گردید که این روش تاکنون نیز ادامه دارد ومسدولین در مقیاسی وسیع تر عموم مردم ایران رابه دوگروه تقسیم کرده اند / امتیازها به خودی ها تعلق می گیرند ودرکنار آن اگر جایی خالی ماند نصیب ناخودی های پارتی وتوصیه دار می گردد_ واین داستان همچنان ادامه دارد
 نگاهی کوتاه رخداد های سالی که گذشت 

 ایستگاه نخست _ بالاگرفتن وشدت توهم باند مخرب / منتظز وفاسد احمدی نژاد _مشایی 

دراسنفدماه سال گذشته احمدی نژاد وبقایی ومشایی دریک برنامه کوتاه نمایشی  درختکاری کردند و مشایی گفت : من درختم 
طبعا درچنین صورتی بقایی را  بیل و احمدی نژاد راهم کود حیوانی می توان منظورنمود 
این نمایش مسخره اما یک پیام باخود داشت وآن اینکه این مثلث خباثت متوهم وارد فاز تازه ای شده اند 
 طی سال فرارفته احمدی نژاد / بقایی و رئیس فرقه منتظران زنبیل بدست  فعالیت خودرا شروع نمودند
جنجال آفرینی های بقایی درمورد دادگاه رسیدگی به بخشی ازسرقت های وی _ سخنرانی های  کوتاه وتهیه چند ویدئوی سخن پراکنی / بست نشینی واخراج از امام زاده شهرری / ویدئوهای مشایی بخشی ازاین نمایش ها بودند 

احمدی نژاد متوهم دراین سال همانند 12 سال گذشته ادعای درراه بودن امام همیشه غایب / رسیدن بهار /  و تغییر وضعیت به زودی را  تکرار وتکرار کرد / قابل توجه اینکه منتظران 1184 سال است که ادعا می کنند مهدی درراه است !

احمدی نژاد به بهانه دادگاه بقایی حمله خودرا با فساد وبیعدالتی درقوه قضائیه آغاز کرد / سپس به برادران لاریجانی حمله نمود ودرادامه با نوشتن نامه به آقای خامنه ای خواهان انحلال مجلس / برکناری لاریجانی قوه فضائیه وروحانی گردید

درمقابل این اعتراض ها  ولی فقیه حکومت اسلامی فقط یک بار غیرمستقیم به وی هشدار داد 
حال سئوال اینجاست که چرا احمدی نژاد واعضای باند زنبیل بدستان منتطر دستگیرومحاکمه نمی شوند ؟اپوزسیون قلابی وپلاستیکی برون مرزی 39 سال است مشغول سرنگونی حکومت ایران است ! 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

نگارنده براین باوراست که محاکمه این باند وازجمله احمدی نژاد فاسد و مخرب باعث به میان کشیدن نقش آقای خامنه ای درحمایت تام وکمال از دولت های مخرب وفسادهای این باند خواهد شدوبهمین دلیل ایشان فعلا مشغول مداراگری است _ برای احمدی نژاد ازسال 92 بدین سو درکنار ده ها پرونده فساد وتخلف پرونده های جدید تشکیل گردیده است و اگر دستگیر ومحاکمه شود برای پرونده های جدید است /  هم اکنون فشار برآقای خامنه ای جهت برکناری احمدی نژاد از مجمغ تشخیص شدت گرفته است و اگر این دیوار امنیتی فروریزد بدون شک تمانی اعضای این باند ودرراس آنها احمدی نژاد دستگیرومحاکمه خواهند 
ایستگاه دوم _ زمین لرزه استان کرمانشاه 

درآبانماه زمین لرزه شدیدی درروستای ازگله استان کرمانشاه رخداد که درنتیجه آن 574 نفرازمردم کشته وچند هزارنفرمجروح گردیدند دراثراین رخداد تلخ حدود 7000 نفرازمردم منطقه خانه های خودرا ازدست دادند _ ازنکات حاشیه این رخداد کمک های وسیع  وتوام باآشفتگی مردم و عدم مدیریت صحیح بحران ازجانب مسئولین دولت  بود .ایستگاه سوم _ اعتراضات سازماندهی شده درایران  ( 7 تا 10 دی ) 

درتاریخ 7 دیماه فراخوان یک تجمع اعتراضی علیه دولت   تحت عنوان " اعتراض به گرانی " ازطرف بازندگان انتخابات ریاست جمهوری ( رئیسی / علم الهدی ) برگزارگردید 
 این اعتراض سازماندهی شده اما درنتیجه نارضایتی همگانی بطور سریع گشترش یافت وحدود 60 شهربزرگ وکوچک را دربرگرفت /   اعتراضات دیماه ارروز دهم دیماه اما کنترل گردیده وپایان یافت 
این اعتراض ها اگرچه ازجهت تعداد معترضین درمجموع از50/000 نفرفراتر نرفت ولیکن از نظر گستردگی شهرها یک به یک رکورد تازه درتاریخ ایران ثبت گردید 

به نظر نگارنده این حرکت های اعتراضی توسط خود حکومت سازماندهی شده بود و برنامه ریزان چند  هدف را دنبال می کردند 
الف  _ اعتراض مشهد بخاطر اعتراض به دولت روحانی بدلیل " گرانی "

ب  _ سازماندهی اعتراضات توسط سپاه بخاطر آزمایش آمادگی نیروهای ضدشورش وامکانات تهیه شده جهت  برخورد با اعتراضات احتمالی آینده
پ _ شناخت و دستگیری تلاشگران جنبش مدنی در ایران 

ت _ شناسایی ودستگیری نوجوانان فریب خورده توسط عناصرضدایرانی درامریکا 
این اعتراضات حدود 25 کشته وده ها مجروح بجا گذاشت وصد البته حدود 2000 نفرنیز دستگیر گردیدند 

اگر به فیلم های ارسالی دقت کنید چند نفربالباس های یک شکل ( کاپشن سپید کلاهدار ) برای تهیج دیگران وسائل عمومی رابه آتش می کشند _ اینها همگی ماموران پلیس وامنیتی هستند و با این اقدامات خود درحقیقت مارها را ازسوراخ بیرون می کشند 

نکته مهم دیگر شعارها می باشد که قبلا طراحی وتهیه وتنظیم شده اند / متنوع بودن شعارها خود نشان دیگری از سازماندهی وتنظیم شعارهاست .

این اعتراضات سازماندهی شده دربرون مرز اما باعث خرسندی و شوروشوق  گروهی ازعلافان برون مرزی گردید
این عناصرمتوهم فورا سرکاررفتند  و از انقلاب وقیام  سخن به میان آوردند !

از فرقه تروریستی رجوی  تا رضاپهلوی وفسیل های سلطنت /  ازگروه سکولار دموکرات تا چپ های امریکایی / حتی دولت ترامپ اسکل  نیز سرکاررفت 
بهرروی درحالیکه فسیل های بیکار برون مرزی هیجان زده شده و مشغول دمیدن در شیپور انقلاب وقیام بودند  برنامه ریزان و سازمان دهندگان دردرون مرز مشغول خندیدن به این گروه های متوهم بودند 
ایستگاه چهارم _اقدام اعتراضی گروهی اززنان ودختران ایران علیه حجاب اجباری 

درروز 7 دیماه یک زن جوان درتهران روسری خودرا برداشت وبرسرچوب نمود  و به روی سکوی فلزی مخابرات رفت و به حجاب اجباری  اعتراض فردی نمود 
 گرچه این اقدام یک حرکت مدنی اعتراضی / انفرادی یک زن جوان بود  اما فورا مورد سواستفاده علافان برون مرزی چون معصومه علینژاد  گردید ونامبرده قصد سواستفاده اقدام که بعد توسط چند دختر دیگر تکرار شد گردید 

دختران وزنان متاسفانه دستگیر شدند و البته یک تودهنی هم به معصومه قمیکلا زدند وگفتند به تو مربوط نیست ودخالت نکن 
گرچه اعتراض های مدنی حق زنان ایران است که مورد تبعیض فراوان قوانین ارتجاعی دینی شده اند ولیکن  بنابر تخقیقات فعالان جنیش زنان لغو حجاب اجباری   دراولویت نخست قرارندارد واگر تبغیض ها وقاونین ضد زن را فهرست کنیم دردرجه 12 درخواست ها قرار می گیرد 
تبعیض علیه نیمی ازمردم ایران ( زنان ) دربسیاری از موارد قانونی مذهب زده همچنان پابرجاست چراکه قانون شده است وبرای تغییر این قوانین باید درجهارچوب حقوق شهروندی همچنان مبارزه کرد و مردان نیز باید پابه پای زنان دراین تلاش ها نقش وسهم داشته باشند / زنان ایران وقتی به حقوق ازدست رفته خود می رسند که قانون اساسی وقوانین مدنی ازگزند ها وآسیب های دینی کاملا پاک گردند / نگارنده ضمن حمایت از تلاش های  زنان ایران نظر آنها رابدین مهم جلب می کنم که مبارزات باید سازمان یافته ودر چهارچوب های درخواست های ریشه ای باشد وگرنه اثراینگونه تلاش های فردی که طبعا با هزینه زیاد روبروست باعث تغییر رفتار حکومت ولغو حجاب اجباری  نخواهد شد 


ایستگاه پنجم _ ماجرای برخورد حکومت با دراویش گنا بادی 

پس ازتهاجم وحشیانه تازی ها به ایران رمین و مقاومت های فراوان ایرانیان سرانجام این دین تازی درکشورما مستقر گردید و مدت 200 سال کشور ماتحت سلطه عرب های وحشی وبیابانگرد قرارداشت /  باروی کارآمدن سلسله صفویه شاه اسماعیل جوان شیعه گری راوارد ایران نمود وتلاش کرد تا بایک فراگرد مذهبی  ایران را به زور واجبار به مسلک شیعه درآورد ودراین راه مرتکب جنایات فراوانی گردید .

سلطه دین وارداتی اسلام ودرادامه مذهب شیعه باعث بوجود آمدن مکاتب تازه دیگری  _ سران این فرقه ها گرچه خودرا مسلمان وبعدها شیعه می دانستند ولیکن مکاتب جدیدی را خلق وبنیان گزاری کردند که طبعا چندان مورد حمایت حکومت های مذهب زده نبودند همانند شیخی گری _ صوفی گری وعرفان ودرویشی وغیرو....

اینگونه مکاتب برداشت دیگری ازرابطه انسان و الله داشتند و درپاره ای ازموارد ادعاهای رهبران دینی را زیرسئوال برده / به نقد کشیده ونگرش دیگری از اسلام را ارائه می نمودند رودررویی ملاهای شیعه گری با این مکاتب گرچه ادامه داشت ولی به حوزه فکری / عقیدتی کشیده شده بود واین دو بنوعی یکدیگر را تحمل می نمودند
درزمان حکومت صفویه وبعد ازآن ده ها مکتب صوفی گری وعرفان درایران تاسیس گردید 

اززمان به روی کارآمدن حکومت شیعه مذهب کنونی هم این مکاتب منشعب شده در مراکز خود مشغول فعالیت بوده اند / عموم این مکاتب کاملا غیرسیاسی بوده وهستند دراویش نقش بندی / گنابادی / یارسان ها ( اهل حق ) درزمره این مکاتب هستند


متاسفانه برخورد حکومت اسلامی با دراویش گنابادی بسیار ناشایست وغیر انسانی بوده است / تخریب حسینیه های دراویش درشهرهای قم / بروجرد / اصفهان  وتصرف عدوانی آنها اقداماتی غیرقانونی  ومخالف حقوق شهروندی بوده است 

این حلقه های عرفان دارای یک رهبر وقطب هستند که برای قطب خود احترام فراوان درحد رهبریک فرقه  قائل هستند گرچه در  کلیه اعمال ورفتار وپیوند آنها با رهبر وقطب رگه هایی از فرقه وجود دارد ولیکن بطور کلی این گونه مکتب ها چون ضد اجتماع نیستند وخطری را متوجه جامعه نمی نمایند می توان وباید با آنها مدارا کرد

مرکزدراویش گنابادی در شهر گناباد است و تنها بیمارستان این شهر متعلق به دراویش بوده وجنبه عمومی دارد 
 قطب این گروه پیر مردی 91 ساله بنام نورعلی تابنده می باشد که درتهران / منطقه پاسداران وگلستان هفتم زندگی می کند
 حکومت ایران کلیه اقدامات این دراویش را تحت  نظر دارد / مراسم آنها درمراکز خانگی  که خودرا فقیر می نامند کاملا غیر سیاسی است ومحل دعا وذکرگویی است 


حادثه یکم اسفندماه چگونه به خشونت کشیده شد ؟ 

بنا بر اخبار ومستندات در اواخر بهمن یکی ازدراویش به نام همت ریاحی  به اتهام شرکت دریک سرقت اتومبیل دستگیر وبه کلانتری 121 منتقل می گردد _ اینگونه رخداد ها در ابعاد وسیع درتهران هرروزه رخ می دهد / راه درست / صحیح وقانونی برای رفع این اتهام  تعین وکیل برای متهم و پیگیری موضوع است 

درروز 30 بهمن گروهی درویش مرد وزن ( 40 نفر ) اما درجلوی کلانتری با پلاکارد عکس متهم صف بسته وخواهان آزادی وی می گردند /  همزمان شایعه دروغ صدور حکم دستگیری آقای نورعلی  تابنده هم درمیان جمع درویشان از طریق منایع  مشکوک  منتشر می گردد 

آنگونه که درفیلم ها مستند شده یک نفر درکسوت درویش  یا شاخ وشانه کشی نوع ازاذل واوباشی  ازافسر پلیس که مشغول آرام کردن جو آنجاست نیم ساعت  وقت می دهد که نعمت ریاحی را آزاد کنند وگرنه بااشاره به چهل نفر تهدید درگیری می نماید ! 

مستندات موجود نشان می دهند که افسران پلیس تلاش می کنند اعتراض کنندگان را که تعدادشان به بیش از100 نفررسیده دعوت به آرامش ومتفرق شدن  می نمایند 
بااین همه درگیری بین معترضین و پلیس پیش می آید و معترضین باچوب وچماق به پلیس تهاجم می نمایند وخشونت گسترش می یابد درهمین حین یک اتوبوس براه می افتند و افراد پلیس را زیر می گیرد که درنتیجه دو درجه دار پلیس ویک سرباز وظیفه دراثراین تهاجم به قتل رسیده  وتعدادی هم مجروح می گردند 


اتو.بوس مهاجم متوقف و راننده آن شخصی به نام محمدرضا ثلاث مورد خشونت دستگیرکنندگان واقع گشته _ مضروب ومجروح شده وبه بیمارستان منتقل می گردد/ پلیس برصحنه چیره می گردد وماجرا به پایان می رسد  و صدها نفرازدراویش دستگیر می شوند _ آقای نورعلی تابنده قطب دراویش  درروز دوم اسفند ضمن محکوم کردم اقدام تروریستی خون آلود  خشونت گرایان را از جرگه درویشی نمی داند

نتیجه = یک درویش به نام نعمت ریاحی به اتهامی دستگیر شد وآزادی نامبرده ازطریق قانونی می توانست به رفع اتهام وآزادی نامبرده منجر گردد _ اکنون بااین اقدام خشونت آلود وتروریستی  نه تنها ایشان آزاد نشد بلکه چند صد نفر در کنار ایشان راهی زندان وبازداشتگاه گردیده اند واین را می گویند بازکردن گره با دندان بجای دست 
  
به باور نگارنده گروهی نفوذی وخشونتگرا  درروز یادشده دربین دراویش رخنه کرده واین رخداد تلخ راباعث گردیدند


ایستگاه ششم   دستگیری تلاشگران محیط زیست وماجرای مرگ کاووس سید امامی

یکی ازرخدادهای سال فرارفته دستگیری تلاشگران محیط زیست ازجمله کاووس سید امامی  و اعلام خودکشی نامبرده درزندان انفرادی بود _ مسئولین اعلام نمودند نامبرده متهم به جاسوسی وانتقال اطلاعات  بوده است 

یا مرگ سید امامی اتهام نامیرده درهاله ای ازابهام فرورفته است 
درکنار ایشان 6 تلاشگر محیط زیست با اتهام مشابه دربخش قرنطینه زندان  بسرمی برند 

مسئولین تاکنون هیچگونه فیلم ویا عکسی از صحنه خود کشی ایشان منتشر نکرده اند واین درصورتی است که یهرروی یک مرگ درزندان انفرادی رخ داده  وطبعا مسئولیت مرگ ایشان بعهده اداره زندانها می باشد 

اینکه تلاشگران محیط زیست می توانند منبعی برای انتقال اطلاعات به بیگانگان بشمارآیند البته  غیرممکن نیست 

ولیکن تا بطور روشن وشفاف ومستند درمورد مرگ کاووس سید امامی ودیگر تلاشگران  اگاهی رسانی نشود خودکشی ومرگ ایشان نمی تواند باورپذیرگردیده وافکار عمومی را قانع نماید .ایستگاه هفتم _برگزاری روز جهانی زن درایران ومشکلات جانبی آن

بنا برفراخوانی که درجوامع مجازی ازطرف تلاشگران عرصه زنان منتشرشده بود _ قراربود زنان ایران درروز هشتم مارس  درجلوی وزارت کار اجتماعی برگزار نمایند تا به عدم حقوق برابر زنان درعرصه اقتصادی اعتراض کنند 

متاسفانه حکومت ایران مانع این گردهمایی مسالمت آمیز مدنی گردید و به بخشی ازتلاشگران جنبش زنان اجازه نداد تا روز زن رابرگزار نمایند / حکومت پارا ازاین فراترنهاد وتعدادی اززنان را دستگیر نمود 

مسئولین حکومت ایران هشیارباشند 
 درشرابط بحران زده ایران جلوگیری ازتلاش های مدنی اقشار مختلف باعث ایجاد انفجارهای اجتماعی خواهند شد
پس تا دیر نشده محصورین وزندانیان مدنی را آزاد کنید _ ازکارشناسان و متخصصین غیر حکومتی استفاده کنبد _ ازدخالت معممین درامور کشور ممانعت بعمل آورید _  حق شهروندی مردم ایران رابه رسمیت شناخته وبه طبقات مختلف معترض اجازی برگزاری تشکل واجتنماعات اعتراضی عطا کنید 
نظامیان ایران را ارسوریه وعراق خارج کنید
ودست ازصدور بنیادگرایی شیعی به کشورهای منطقه بردارید
 انتخابات آزاد مجلس موسسان را  برگزار کنید تااین قانون ناقص وایدئولوژیک وپرازابهام مورد بازنگری وتدوین تازه قرارگیرد
 ومطمئن باشید با این قانون اساسی ناقص ودین زده هیچ تحولی درایران صورت نخواهد گرفت _ مشکلات وبحران ها تشدید خواهند شد که درچنین زمینه برای دسیسه های جهانی علیه ایران زمین فراهم خواهد گردید

ارشیا ارشادی 
2018/03/10

۱۳۹۶ اسفند ۱۶, چهارشنبه

نامه ای برای خانم مریم عضدانلو قاجار ( رجوی )درمان دختران مدرسه شین آباد را ازیاد نبرید 


به پیشواز نوروز جشن برزگ هویت ایرانی برویم 
سال 2576  هخامنشی نامه ای برای خانم مریم عضدانلو قاجار 

ارشیا ارشادی وخانم رئیس مقاوم 
2018/03/05 ( واکنش _ 179 )
پبش نوشت
مریم عضدانلو قاجار را ازکودکی می شناسم وبا محمود همکلاس وهم محل بوده ام 
خانواده عضدانلو اصولا مذهبی نبوده اند / مریم  دوخواهر داشت خواهر بزرگتراو به نام معصومه درتضادف رانندگی فوت نمودوخواهرکوچک اوبه نام نرگس هم دراثرابتلا به بیماری درسال 1361 درگذشت / مریم درسال 1454 ازدانشگاه شریف فارغ التحصیل شد وسپس به مدت دوسال ( 54 /56 ) به خدمت سپاه بهداشت درآمد ودرروستاهای قزوین خدمت کرد / درسال 1356 درمسابقه دخترشایسته شرکت که که موفقیتی بدست نیاورد وحذف گردید

درسال 1358 برادرش محمود اورا تشویق به پیوستن به فرقه رجوی نمود وبا مهدی ابریشم بی غیرت آشنا وجذب گردید
مریم وارد تشکیلات فرقه رجوی گردید / گرچه بعدها گفتند با ابریشم بی غیرت ازدواج تشکیلاتی کرده ولیکن هنوز مشخص نیست پدر " اشرف " دختر منتصب به او کیست چون بنابرتحقیقات  ومستندات موجود مسعود رجوی معدوم / ابریشم بی غیرت / موسی خیابانی هرسه " عنن " وفاقد شورجنسی بوده اند / مریم واشرف ومهین زنان اینها هم همین طور بودند ولذا  تکلیف مصطفی و اشرف هنوز معلوم نیست چراکه هردو فرزندان خانه های تیمی  بوده اند/ مضطفی که تنها لاجوردی اورا فرزند رجوی خواند بعدها درزمره دشمنان مسعود معدوم درآمد وهم اکنون در آلبانی زندان وتحت مراقبت شدید قراردارد
مریم عضدانلو قاجار دراواین دوره انتخابات مجلس درسال 58 شرکت کرد ولی فقط 45000 رای آورد
مریم درسال 1362 با پاسپورت ایران وبطور قانونی ازایران وارد فرانسه گردیده است.

مریم ع قاجار وقتی به فرقه رجوی نزدیک شد کوچکترین تجربه وآگاهی نداشت و صفرصفربود وبهمین دلیل مسعود رجوی شیادمعدوم اورا از ابریشم بی غیرت تحویل  گرفت و درعوض د خترجوان موسی خیابانی  "لعیا " را به او تحویل داد 

  خارج ازاین فشرده درباره مریم رجوی هرچه نوشته اند جعلی ودروغ وساختگی می باشد 

خبررسید که جناب جنتی تجدید فراش نمودند تا جوانی شان به تنهایی هدرنشود_ عمرشان درازباد 
&&&&&&&&&&&&

نامه ای برای مریم عضدانلوقاجار ( ابریشم / رجوی و غیرو )

 موارد مندرج دراین نامه جملگی برپایه سخنان / رفتار وزندگی مریم طراحی شده اند 

مدتی پیش طی متنی یک نامه به جناب احمد جنتی مسئول همه شوراهای نگهبان ازپیدایش تاریخ تاکنون نوشتم وضمن آرزوی تندرستی وعمرجاوید برای ایشان درخواست کردم که لطف فرموده دست ازلجاجت بردارند و موانع غیرقانونی پیش پای سپنتا نیکنام برگزیده مردم یزد را ازمیان بردارند تا این نماینده منتخب مردم بتواند به یزدی ها درشورای شهرخدمت کند

متاسفانه جناب جنتی همچنان بر نظرغیرقانونی خود پای فشرد و خلاصه تصمیم به شورای مصلحت واگذار گردید که هنوز نتیجه اش اعلام نشده است / امیداست مجمع بطور مستقل رای مردم یزد ونمایندگان مجلس را تادید نماید

بعد ار آن نامه بی سرانجام به جناب جنتی تصمیم گرفتم به مریم عضدانلو قاجار با درخواست آزادی همه اسیران فرقه نامه بنویسم که نتیجه چنین گردیدمریم قاجار عنتری که لوطی اش سقط شد (2015)

سرکارخانم مریم عضدانلو قاجار 
ای مالک وصاحب نوکروکلفت های بسیار 

ای رئیس جمهور موقت بی جمهور
ای بی نصیب ازفکروعقل وشعور 

ای فرمانده تهاجم وحمله 
ای بی خبر زدیروز وامروز وآینده 

ای کاندیدای نمایندگی مردم تهران 
ای فرار کرده باچند  چمدان 

ای منشی سابق دفترمسعود
ای بی عرضه بی لیاقت بی وجود 

ای زن سابق ابریشم بی غیرت 
ای منتهای نفهمی _بلاهت وحماقت 

ای خانم رئیس موقت بیست وچندساله 
ای ملک بی صاحب فاقد قباله 

ای مجری تن فروشی های اجباری 
ای قاطر زین شده برای سواری 

ای فرمانده عملیات فروغ 
ای چکیده حماقت ودروغ 

ای معلم طلاق های مجبوری 
ای تفاله دورریختنی قوری 

ای بازجو/شکنجه گرو نگاهبان 
ای پخش کننده خیاروموزوبادمجان 

ای مجری نشست های جاری 
ای ازهرچه معنی عقل است فراری 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&بیش از 95 درصد دستگیرشدگان سال های  60 و61 تواب شدند وپس ازتحمل 5 سال زندان آزاد گردیدند هرکس بیش ازاین گفت شیاد ودروغگوست 
&&&&&&&&&&&&&&&&&
ای مشاطه گررقص رهایی
ای سمبل رذالت  ورسوایی

 ای مخترع ومراقب بند "جیم "
ای شیاد ای تبهکار ای لعیم 

ای نکبت زمین آلاینده هوا 
ای معمار ساخت حرمسرا

ای دشمن آزادی زنان 
ای حقیرترین موجود جهان 
ای زن سالخورده ناتوان
ای کلگسیونر انواع سرطان

ای بی سینه بی رحم ای حقیر
ای گرگ پیروبی دندان  زمین گیر


ای خانم رئیس بیوه زنان
ای فرمانده بیماران وسالخوردگان 

ای رفیق بولتن وفیصل وجولیانی
ای ترسو ای بزدل سرشارازعقده های روانی

ای زن سابق مهدی ومسعود وسایرمردان
ای تاهمیشه رسوا ملول وسرگردان 
ای خانم رئیس قلعه محصور
ای روزنابینا ودر شب کور 

ای دشمن  ای غریبه ای  بی وطن 
ای نوکر بیگانه / مزدور / ای گورکن

ای صاحب چندراس گاو وگوسپند والاغ
ای مفتخر به صفت  مسعود "ان دماغ "

ای مقلد مسعود خائن بدکاره
ای دشمن خونی فامیل وخانواده 
ای صدایت زوزه گرگ پیر 
درتنهایی بمان وباحسرت بمیر

ای سازنده اشرف یک ودووسه وپنجاه 
ای محافظ پیروعاجزها  درمحنت گاه 

مریم سالخورده وپریشان 
ای ازهرچه کرده پشیمان 
بیا و
دراین عصرپایان بردگی 
بازکن درهای زندان وبندگی 

رها کن این پربشان حال ها را 
اسیران نگون بخت وفنا را 

توخواهی مرد وگورت 
کنار مرضیه ترتیب یابد

نه میهن داری ونه زادبومی 
نه با ایرانیان پیوند خونی 

تو مزدوری خیانت پیشه تو 
توهم _ بردگی اندیشه تو دراین عصرنوین  جایی نداری 
تویی گم کرده ره_ راهی نداری 

درون پیله وزندان فرقه
میان مشتی از اعضای جرگه 

تو صاحب منزلی / شاهی  / رئیسی
ولی خارج از این دنیای کوچک 
  تو نا چیزی  / حقیری / کاسه لیسی 
  ندیدم بی خبرازتو قجرجان 

بیا بنشین بکن پوست بادمجان 
بیا تقسیم کن موزهای مخصوص
میان کلفتان  خیل اسیران 
برای خوردن و ... گردن  

 مریم قجر  ای مبشراسلام سوپر دموکراتیک 
ای دشمن کرم و سرمه وماتیک 

ای چوپان گله گوسپندان 
ای ناتوان  عاجز ای پریشان 
برای بندجیم و خواب دیدن 
چه گویم هرچه گویم اندکی هست 

زعادت های تو ای راس نادان 

خلاصه گرچه فکرووقت ارزش داشت ونباید صرف تو شیاد بی مقدار می گردید ولی باخود فکرکردم تا شاید وقتی صرف کنم تا شاید بتوانم به مغزآکبند ویخ زده تو حرارتی بتابانم گرچه می دانم تو آنقدر بی شعورونفهمی  که ازسنگ دربرابر میخ بیشتردرباره هشدار وآگاهی مقاومت می کنی !ولی وظیفه من هشدار دادن است /  تو شکست خورده ای ودرنوبت مرگ قرارداری / پس بیا حداقل درزندگی نکبت بارخود یک گام کوچک بردار وبه اسیران بی مغز ناآگاه فرصت انتخاب عطاکن / این تشکیلات ازهم گسیخته مطمئنا کاملا فروخواهد ریخت
پس خود همتی کن آنرا منحل اعلام واسیران را آزاد کن 
یادت باشد درسال 2009 اولین درخواست نمایندگان دولت امریکا ( اربابان جدید ) اعلام رسمی انحلال تشکیلات تروریستی تو بود واین اربابان به کم ترین ازآن قانع نمی شوند 
اگر دقت کنی تقریبا تمامی بندهای این تعهد را مجبور به اجرا شدید / انحلال / اخراج ازعراق / مصاحبه فردی با کمیساریا وتعهداتی که شما د" دادگاه پوئک " بردوش گرفته واجرا کردید 
شما تروریست ها مورد تنفر مردم ایران هستید / پس بهتراست بازنشسته شوید وبعد هم یک یک بمیرید / تمام شوید  

ارشیا ارشادی 
2018/03/05 


۱۳۹۶ اسفند ۱۲, شنبه

نگاهی به پروژه گلوبالیسم و حرکت زیرپوستی گلوبالیست ها درایران وتلویزیون من وتو
نگاهی به پروژه گلویالیسم و حرکت زیرپوستی گلوبالیست ها درایران امروز 

ارشیاارشادی و دسیسه نابودی جهان 
2018/03/03( واکنش _178)


پبش نوشت 
گرچه از400 سال قبل وازعصرمدرنیته تئوری یونیورسالیسم ( Universalism)  به معنای "همگانیت وجهانگیری "وارد ادبیات سرمایه داری جهانی گردید ولیکن سابقه مطرح شدن تئوری  گلوبالیسم ( Gelobalism)  یعنی " جهانی شدن " ودهکده جهانی به بعد ازسقوط اتحاد جماهیردرسال 1991 وپایان جنگ سرد بازمی گردد 

درواقع درسال 1991 اولین آزمایش تئوری  مارکسیسم _ لنینیسم درروسیه که  باعث بروی کار آمدن " نخستین حکومت کارگری" بنا برتعریف مارکس شده بود باشکست کامل مواجه گردید _ بافروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که خودرا پیشقراول جنبش جهانی  چپ می دانست چپ های جهان سردرگریبان ومایوس و گوشه نشین شده ومیدان برای ترکتازی سرمایه داری غارتگرجهانی  کاملا فراهم گردید 

پس ازاین رخداد شگفت انگیز یاس وسرخوردگی درجبهه چپ ها و زحمتکشان جهان حاکم گردیده واین سه سئوال پیش روی متفکران جبهه چپ قرارگرفت که :
A_   آیا رهبران ایدئولوگ چپ درترسیم شرایط اقتصاد سرمایه داری وانقلاب کارگری   درجهان وشناخت شگردهای سرمایه داری  دچار اشتباه گردیده بودند ؟ ( ضعف تئوری هنگام عمل )دوستی وهمبستگی مردم دوکره نقشه های امپربالیستی را نقش برآب خواهد کرد

B _   آیا اصولا آنچه درانقلاب 1917 درروسیه رخداد واقعا یک انقلاب سوسیالیستی بود که توسط طبقه کارگر انجام شد؟
 ویا اینکه نه 
C_   رهبران انقلاب اکتبر درفهم ودرک مارکسیسم دچارمشکل شده وانقلاب رابه بیراهه کشاندند ؟

گرچه دربیش ازدودهه گذاشت بحث های فراوانی دراین مورد درمحافل چپ صورت گرفته است ولیکن متفکران این جبهه نتوانسته اند پاسخ دقیق وصحیح وروشنی برای این سئوالها ارائه نمایند 

 بعد ازفروپاشی شوروی چپ ها به چندگروه تقسیم شده اند / گروه یکم _  چپ های متعصب وبنیادگرا اصولا وارد این بحث ها نشده  وبدون تحلیل این شکست همچنان مدافع مارکس ولنین و انقلاب سوسیالیستی هستند 

گروه _ دوم _  ازچپ ها ازانقلاب سوسیالیستی فاصله گرفته و به قدرت رسیدن  چپ در روند دموکراسی غربی دل خوش کرده 
اند
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
گلوبالیسم درپی برهم زدم همه مناسبات اجتماعات انسانی  ومرزهای  جهانی است 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

گروه سوم _ چپ های واقعیت گرا هستند که انقلاب اکتبررا انقلاب نمی دانند ونام  سزارین انقلابی  برآن نهاده اند /  این گروه معتقدند  نوزاد حاصل از سزارین انقلابی موجودی ناقض بود که مدت 47 سال آنرا درزیر دستگاه مخصوص بامراقبت های ویژه آنرانگاه داشتند و سرانجام نیز درگذشت 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


نوجوانان وجوانان بدلیل کم آگاهی وکم تجربگی به آسانی فریب می خورند و بطور رایگان مبلغ و قربانی گلوبالیسم جهانی می شوند 

&&&&&&&&&&&&&&

این گروه معتقدند ایدئولوژی مارکسیسم _لنینیسم دارای اشکلاتی چند می باشد که باید باتوجه به سابقه انقلاب  1917 درآن بازنگری صورت پذیرد _ این گروه همچنان سیستم سرمایه داری را درهمه ابعادش مضر به حال جامعه جهانی دانسته و سوسیالیسم علمی  راتنها آلترناتیو این سیستم غارتگروضد انسانی سرمایه داری   می دانند 

 دراین نوشتار به نتایج ناشی از دموکراسی غربی ازجمله پدیده خطرناک گلوبالیسم واثرات آن درایران امروزخواهم پرداخت

الف  _ گلوبالیسم چیست وچه اهدافی را دنبال می کند 
رسانه های مافیای سرمایه داری غرب گلوبالیسم  را جهانی شدن نامیده و معتقدند جهان به سوی یک دهکده جهانی شدن پیش می رود ! 

ازنظم نوین جهانی تا گلوبالیسم 

پس ازفروپاشی اتحاد جماهیرشوروی درسال 1991 رخداد دیگری هم بوقوع پیوست وآن تهاجم نظامی عراق (صدام ) به کشورهمسایه خود کویت بود / صدام کویت را استان نهم عراق نامید

درواکنش به این اشغال یک نیروی بین المللی مرکب از حدود 40 کشور به فرماندهی امریکا به نیروهای عراقی حمله کرده وآنها را ازکویت فراری دادند / درپایان این رخدا د بود که بوش رئیس جمهور امریکا سرمست ازاین پیروزی  ازنظم نوین جهانی خبرداد !
 این ادعای بوش چنین معنا داشت که درغیاب شوروی ( روسیه ) کشورهای جهان باید برای حل مشکلات جهانی زیرپرچم وفرماندهی امریکا قرارگیرند 

کشورهای مستقل جهان البته این ادعا را مردود شمردند / چنین ادعایی باعث شد که کشورهای اروپایی به فکراتحاد دربرابراین تاخت وتاز امریکا بیافتند ولذا درسال 1993 کشورهای اروپایی درشهرماستریخت هلند گرد هم امدند و با امضای قرارداد ماستریخت پایه های  اتحادیه اروپا  را درمقابل امریکا محکم برزمین کوبیدند  وچنین شد که ادعای نظم نوین جهانی ازجانب امریکا درموزه قرارگرفت
 بااینکه این تئوری امریکا کناررفت اما سرمایه داری غارتگرجهانی به سرکردگی امریکا دست بکار پیاده کردن دسیسه بسیارمخرب وویرانگری به نام  گلوبالیسم گردید 


 اما معنای گلوبالیسم دسیسه سرمایه داری غارتگرجهانی  باظاهرفریبنده  دهکده جهانی چیست و گلوبالیست ها چه اهدافی را دنبال می کنند ؟

گلوبا لیست ها معتقدند کلیه مناسبات کنونی حاکم برجوامع جهانی تکراری وخسته کننده شده است ولذا این مناسبات راباید برهم ریخت ونابود کرد ومناسبات جدید گلوبالیستی را جایگزین آن نمود !

گلوبالیست ها دراین فروپاشی ها وبرهم زدن ها این مناسبات را نشانه گرفته اند :

 نابودی ملیت ها /  فروپاشی  بنیاد  خانواده ها / 

 _ محو  زبان ها / _ پول ها  / _برهم زدن  رفتارهاوارزش های متمدنانه  اجتماعی  / 

 _برهم زدن  قوانین تمدن بشری /  _ لغو ممنوعیت ها درجوامع _ / 


همه ارزش ها درفرهنگ گلوبال به ضد ارزش ها وهمه زیبایی ها به زشتی ها تبدیل می گردند
&&&&&&&&&&&&
عادی کردن همه قیدوبندهای لازم  اجتماعی  / نابودی  آداب وسنن وفرهنگ ها / تبدیل زیبایی ها به زشتی  ها 

/  تغییر چهره ها و اندام انسان ها  /  تغییر رفتارهای انسانی /  تبلیع وحشیگری وخشونت   /

 عادی سازی زیان های اجتماعی ازجمله مصرف  مواد مخدر / 

سکس عریان درجوامع  / لغو همه حریم های خصوصی  / 

ساخت فیلم ها وبازی های تخیلی جهت جلوگیری از اندیشه ورزی انسان وتبلیغ توهم بجای تعقل 

تغییرلباس ها با سلیقه ومدل  گلوبالیست ها / تبلیغ پوچگرایی وتشویق به خودکشی  / 


 ترویج مصرف گرایی صرف 

ساخت ربات ها جهت جایگزینی با انسانها 

تبلیغ الگوی مصرف نوع گلوبالیستی / 

 دستکاری ژنتیکی در جانداراران وانسانها 

افزودن هورمون های زیانبار به مواد غذایی باروش های مختلف 

تبلیغ انزوا وفرد گرایی به جای دوستی ها وخانواده ها 

تبلیغ وتشویق  همجنسگرایی 

جلوگیری ازافزایش جمعیت طبق روش های گلوبالیستی 

ساخت انواع مواد مخدر صنعتی برای تخدید وازمیدان درکردن جوانها 

مشغول کردن جوانها با فیلم های وبازی های  تخیلی وتوهم زا و توزیع گسترده آن درجهان 

 به زنجیر کشیدن سلیقه انسانها ( جوانها )  با ابزار مخرب تحت عنوان مد ومد گرایی 

براین فهرست نقشه های سرمایه داری گلوبال می توان بازهم افزود 

ولی چگونه نقشه گلوبالیست ها زمینه پیاده کردن پیدا می کنند ؟


جوامع مجازی _ مافیای رسانه ای گلوبال محل اجرای دسیسه ها 

جوامع مجازی تیغه چند براست / هم می تواند محل کسب دانش و آگاهی باشد وهم  دامی برای جوانان از طرف گلوبالیست ها

هم اکنون دستکم  200 ماهواره درفضای کره زمین  درحال کار هستند / این ماهواره ها ملیونها کانال تلویزیونی رایگان را برای مردم جهان قابل دسترسی می نمایند

دنیای مجازی به سادگی دراختیار مردم جهان قراردارد /  تلفن های رایگان دسترسی مردم گیتی را آسان وبدون هزینه نموده اند 

حال سئوال این است >> آیا این همه امکانات رایگان بدون هدف مشخص  پیدا وپنهان دراختیار مردم جهان قرارداده شده است ؟

طبیعی است که پاسخ منفی است 


رسانه های گلوبالیستی بدنبال چه هستند ؟ 

 انسان باید بسیار ساده وناآگاه باشد  که تصور کند برای نمونه   تلویزیون صیونیستی من وتو _  رادیو تلویزیون BBC _ رادیو فردا _ زمانه _ صدای امریکا ... باصرف ملیونها دلار درماه وصرفا بخاطر آگاهی وسرگرم کردن مردم ایران براه افتاده اند ! 

برای نمونه تلویزیون رابرت مرداک صهیونیست یعنی  من وتو ازبدوتاسیس ( 2009 ) تاکنون نزدیک به یک ملیارد پوند هزینه داشته وهم اکنون نیز ماهیانه بین 3 تا 4 ملیون پوند هزینه دارد /  باید کسی احمق وابله باشد که تصورکند رابرت مرداک صهیونیست تمایل داشته ودارد که برای سرگرمی مردم ایران این همه هزینه نماید(؟)

پس هزینه تلویزیون " من وتو" ازکجا تامین می شود وهدف ازتاسیس این رسانه چیست؟

 پاسخ  وساده است تلویزیون من وتو یک رسانه گلوبالیستی است وازطرف سرمایه داران جهت تبلیغ اهداف سرمایه داری _گلوبالیستی_ صهیونیستی  حرکت می کند نگارنده از سال 2009 جهت پژوهش مسائل پیرامون این رسانه را دنبال کرده ام 

اهداف رسانه " من وتو " دقیقا برپایه طرح گلوبالیست ها طراحی شده است  این اهداف را چنین می توان ترسیم کرد 

تبلیغ  وتشویق برای  فروپاشی خانواده ها 

تبلبغ  روابط جنسی آزاد 

تبلیغ مجرد بودن به جای خانواده  

تعلیم وتمرین مسائل جنسی خارج ارزوال طبیعی  

 به بردگی کشاندن جوانان بویژه زنان  مجری و فرار آنها  ( خاطرات شینم وشیدا رئیسی و منصوره حسینی  )

تبلیغ  وتشویق همجنسگرایی  توسط امید خلیلی (( 30 درصد کارکنان همجنسگراهستند )

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&گلوبالیست ها درحال تغییر فرهنگی دنیا برای منافع بیشترسرمایه داری _ صهیونیسم هستند ( جهان بدقواره وبی شکل )
 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

تبلیغ وتشویق ازدواج مردها ( ؟ ) با بگدیگر ( رها اعتمادی _ شاهین نجفی ) 

_
 سکس های جمعی ضربدری  خانوادگی درجشن های خصوصی 

تبلیغ ازدواج درون خانوادگی ( مرحان وکیوان عباسی )

تبلیغ جدایی همسران برای روابط جنسی آزاد 

تشویق وتبلیع پوشیدن لباس های نیمه عریان 

_ضبط لحظه های خصوصی افراد جهت گروکشی وجلوگیری ازجدایی وافشاگری ( ماجرای شکایت گوگوش ) 

 وو همه این ها  منطبق براهداف گلوبالیستی  ودلیل گلوبالیست _ صهیونیست  بودن این رسانه می باشند  

جالب اینجاست که این رسانه دو خانم بعنوان کارشناس را در  استخدام  خود دارد >>> میترا بابک ( همجنسگرا) مسئول تعلیم روش های مختلف بهره وری های  جنسی و ساغر کثیری  مسئول تعلیم چگونگی جلوگیری از بارداری و کورتاژ برخورد دوگانه مسئولین حکوکت  ایران با تلویزیون صهیونیستی / گلوبالیستی من وتو
 برخورد مسئولین حکومت با مسئله تلویزیون من وتو دوگانه ومتظاد است ازسویی برخی ازمسئولین ایران که مخالف تاویزیونهای ماهواره ای هستند برای اخلال در دریافت سیگنال های ماهواره پارازیت های سرطان زا ارسال می کنند وارسویی دیگر اززمان ضرغامی  واحمدی نژاد  گروه دیگری بایگانی های تلویزیون ملی ایران مربوط به زمان پهلوی و تعداد زیادی از آرشیو های مطیوعات را سرقت کرده و به این رسانه صهیونیستی فروخته ومنتقل کرده اند / کافی است به برنامه های تونل زمان  مامورموساد پانته آمدیری  دقت کنید ورد پای  دهها ساعت ازاین سرقت ها را پیداکنید / صباخویی  دراین ماجرای قاچاق وانتقال نقش وسهم بسیاردارد 
 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&پانته آ مدیری دوسال است با آرشیوهای سرقت وقاچاق شده ازایران برنامه تونل زمان اجرا می کند اجرای این برنامه بدون کمک بخش هایی ازمسئولین ایران ممکن نخواهد بود
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
درکنار این رسانه های وابسطه  ده ها کانال تلویزیونی ماهواره ای و اینترنتی  همسو و عموما ثبت شده درامریکا  از بودجه پیدا وپنهان گلوبالیست ها بهره مند می گردند ازجمله" تلویزیون وسایت میهن" که شیاد بی سواد ومزدوری به نام  سعید بهبهانی  که به دروغ ادعا می کند از کمک مردم بهره مند می گردد !

درکناراین رسانه ها می توان صدها وبسایت  را فهرست کرد که ازهمین بودجه های سری تزریق می نمایند 


حرکت وخیزش زیرپوستی گلوبالیست ها درایران امروز

متاسفانه طی دودهه گذشته گروهی از جوانان ایران به شدت تحت  تاثیر نقشه های زیانبارسرمایه داری  گلوبالیستی قرارگرفته اند که این موضوع یکی ازچالش های مهم  درایران است 

زنان درایران بزرگترین مصرف کنندگان لوازم آرایشی وپیرایشی درجهان هستند

بنیادهای احترام  به بزرگان خانواده عموما بطور کاملا فروریخته است 

عمل جراجی بینی وپوست   به عمل های جراحی گوش های مد الاغی رسیده است 

پسران ایرانی تحت تاثیرگلوبال گوشواره به گوش می کنند 

گروهی ازدختران خود رابا گونه گذاشتن وتزریق لب ها بصورتی زشت درمی آورند تا برای ارزش های گلوبالیست ها تبلیغ نمایند 


پوشیدن شلوارهای پاره و زشت ومسخره توصیه گلوبالیست ها به برخی ازبازیگران سینما هم سرایت کرده است (؟)

اینگونه هنرمندان غافل می شوند که می توانند الگوی جوانان باشند _ این گروه اندک هنرمندان آگاهی ندارند  که به آسانی تحت  تاثیر سرمایه دار _گلوبال ها قرارگرفته وبطور رایگان  ارزشی های گلوبالیستی  را تبلیغ می نمایند 

نگارنده عکس 20   نفرازاین هنرمندان را دراختیاردارد وبخاطر احترام به این هنرمندان عکس رسوا وزشت شلوارهای پاره  آنها را منتشر نمی کنم  واین هنرمندان نازنین درخواست می کنم ازاینگونه همراهی ها با گلوبالیست ها تخت نام دروغین مدزدگی و پیروی ازمد دست بکشند ومطمئن باشند سال دیگر اگربه این عکس های خود نظزی بیاندازند هم خجل وشرمندو وهم پشیمان خواهند شد

برخی ازاین هنرمندان شلوارپاره وفریب خورده گلوبالیستی  ادعا می کنند که  ازپیروی از مد یک امرخصوصی وشحصی است !  آنها بعلت ناآگاهی نمی دانند که  تنها خانه واتاق محیط شخصی است وکسی که با لباس زشت وشلوارپاره عکس می اندازد وآنرا درجامعه مجازی منتشر می کند اینکار اونوعی تبلیغ یک عقیده وفرهنگ  گلوبالیستی است و هرگزحریم شخصی به حساب نمی آید لذا قابل نقد وارزش گذاری است . 


تشویق وتبلیغ جوانان به بازی های کامپیوتری وتلفنی وسرگرم کردن آنها درکنار وفور مواد مخدر خطربرزگی است که مردم ما مخصوصا جوانها را تهدید می کند وچنین است که جوانان امروز عموما بدنبال مطالعه نمی روند وبهمین دلیل بی سواد وناآگاه رشد می کنند /  بی شک آینده روشنی درانتظار این فریب خوردگان از پروژه گلوبالیسم نخواهد بود .


مصرف مواد مخدر بسیارخطرناک صنعتی توهم زا رواج بسیاریافته وبه آسانی دردسترس جوانان قراردارد 
پوشیدن لباس های زشت و گلوبالیستی درجامعه توسط گروهی ازجوانان نشان از ورود و گسترش فرهنگ ضدارزش سرمایه داری _ گلوبالیستی است 

صدالبته درایران امروز در کنار بی سوادی وناآگاهی گروهی ازجوانان  فشارغیرضروری حکومت دینی  نیز برجوانان در  تشویق این طبقه   به ضد ارزش های گلوبالیستی بی تاثیرنبوده است 

جوانان مقلد ( قلاده انداری شده ) بوسیله گلوبالیست ها باید بدانند با این پیروی های بچه گانه تنها نام قربانیان گلوبالیسم  را درکنار نام خود قرارمی دهند 

هدف نهایی گلوبالیست ها چیست ؟
تبدیل جوامع با عقاید وسلایق رنگارنگ به یک مرغدانی با مرغهای یک شکل و ایجاد هرج ومرج جنسی درجهان و نابودی خانواده ها وارزش ها هدف نهایی گلوبالیست ها می باشد 


نگارنده به سهم خود به جوانان ایران هشدار می دهم مراقب دسیسه های هستی بربادده سرمایه داری_ صهیونیستی  _ گلوبالیست ها باشید.

ارشیا ارشادی 
2018/03/03

درگاه بهار ونوروز وسال نوین _ نگاهی به رخدادهای سال گذشته ( 2576)

آی سان نازنین تورا برقله های بلند سرافرازی خواهیم دید  خجسته نوروز باستانی درراه است _ بهارخنده برلب با دلبری پبش م...