۱۳۹۶ دی ۲۷, چهارشنبه

نگاهی به اعتراضات 96 درایران وشدت گرفتن جنون گاوی گروهی دربرون مرز ( بخش نخست )

 نگاهی به اعتراضات 96 وزوزه های لاشخورهای برون مرزی از رضاپهلوی و مریم قجر تا کمونیست هاوسکولار دموکرات های امریکایی 
  

ارشیا ارشادی و درخواست برگزاری انتخابات مجلس موسسان برای گذرازبحرانها 
2018/01/14 ( واکنش _ 171)
پیش نوشت 

شرایط اقتصادی /اجتماعی/فرهنگی/سیاسی امروز ایران بسیارحساس است _ چالش پیش روی رئیس جمهور برگزیده ودولت بقدری زیاد ومتنوع است که هریک ازاین مشکلات می توانند اعتراض برانگیز باشند _ ازسویی دیگر مطالبات به حق مردم ایران طبق قول های ریاست جمهوری محقق نشده اند /  فقر / بیکاری / تورم / گرانی / تبعیض / فاصله عمیق طبقاتی / حاشیه نشینی و بی آیندگی جوانان ارسویی و دخالت بیجای معممین در امور زنئگی مردم و نشر نظروفتوی  درکنار قوانین ! باعث شده مردم هرچه بیشتر ازحکومتگران  فاصله گرفته و نقش آنها را دراین بحران ها بسیار مهم بدانند  / درهمین حال انتشار بودجه سال 97 واختصاص مبالغ کلانی به نهادهای بی خاصیت و غیرلازم مذهبی بر گ تازه ای از فرمانبرداری دولت ازاین مراکز بی خاصیت را به نمایش گذاشت که بامخالفت همگانی روبروگردید_درچنین شرایط بحرانی هر حرکت اعتراضی بخاطر انباشت خواست های برزمین مانده می تواند به یک حرکت وسیع اعتراضی مبدل گردد  وچنین شد که روزهای  7و8و9  و10دیماه 96 بخش هایی ازمردم ایران در چندین شهر بزرگ وکوچک به خیابانها آمدند تا ناراضایتی خودرا ازوضعیت موجود درهمه زمینه ها یاد آوری نمایند_ حرکت اعتراضی 88 با شعار مدنی رای من کو ؟ آغازشد و سپس با نفوذ عناصر رادیکال به خشونت کشیده شد_ اینبار هم دقیقا همان روش تکرار گردید _ اعتراض 88 ولیکن با اقدام اعتراضی 96 تفاوت هایی داشت که دراین متن کوتاه فهرست وار بدان خواهم پرداخت 

الف _ اقدام اعتراضی سال 1388 

درسال 1388 پس از اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری گروهی ازجوانان با شعار رای من کو ؟ به خیابان ها آمدند _ آقای موسوی پس ازپایان رای گیری وقبل ازاعلام نتیجه به وزارت کشوررفت وخودرا رئیس جمهور برگزیده اعلام نمود 
  گرچه آقای موسوی برپایه اطلاعات ستادهای خود چنین اعلام کرد و لیکن باتوجه به تجربه نمودارهای شخصیتی نامبرده نمی توان گفت ایشان برای رسیدن به مقام رئیس جمهوری شتاب کرد واقدام ایشان زود هنگام بود _ همانگونه که تائید وتبریک  زود هنگام آقای خامنه ای ( قبل ازشورای نگهبان ) شتابزده وبرخلاف قانون بود 

ازسویی دیگر علائمی  نشان می دادند که کل حاکمیت جمهوری اسلامی برتداوم ریاست جمهوری احمدی نژاد تاکید واصراردارند _ وبهمین میزان هم با ریاست جمهوری میرحسین موسوی مخالف هستند _ علت نارضایتی آقای خامنه ای از به صحنه آمدن میرحسین موسوی دوعلت داشت _ نخست _ اختلافات قدیمی آندو باهم _ ودوم _ گرچه آقای موسوی اصلاح طلب نبود ولیکن چون آقای خاتمی ایشان را تشویق به ورود به چرخه انتخابات نموده بود این امکان وجودداشت که آقای موسوی درزمره اصلاح طلبان درآید که کل حاکمیت وازجمله آقای خامنه ای موافق چنین شرایطی نبود 

واین شروع اختلاف یود / وزارت کشوراحمدی نژاد  آرای میرحسین را 13 ملیون و سهم احمدی نژاد را 24 ملیون اعلام کرد!
عددی که طبعا نمی توانست واقعیت داشته باشد_ چراکه درجهت مخالف نظرحاکمیت مردم دردرجه نخست بخاطر نفی احمدی نژاد به صحنه آمده بودند لذا هرچند  آمار 19 ملیون رای اعلام شده از جانب نزدیکان آقای موسوی به حقیقت نزدیک بودبه همان میزان 24 ملیون رای احمدی نژاد غیرواقعی وتقلبی ( مهندسی آرا ) به نظر می رسید.دولت روحانی بخش مهمی ازبودجه سال 97  رابه نهادهای مضر وبی خاصیت مذهبی تخصیص داده است که این ردیف بودجه ها کلا ضد ملی هستند وباید حذف گردند
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

25 خرداد88 برگزاری  بزرگترین راه پیمایی تاریخ درتهران 
 سه روز بعد ازاعلام نتیجه انتخابات بزرگترین راه پیمایی اعتراضی درتاریخ ایران درتهران انجام گردید _ این راه پیمایی عنوان راه پیمایی سکوت نام گزاری شده بود _ بنابرآمارهای منایع دولتی بین 2 تا2/5 ملیون نفرازمردم تهران درآن شرکت نمودند _ این راه پیمایی از چند خیابان مرکزی شروع شد و درمیان راه بهم متصل گردید ومقصد میدان آزادی  بود 
بنابر گزارشات متعدد دراین راه پیمایی بزرگ هیچگونه اقدام خشونتبار و تخریبی صورت نگرفت واین دررحالی بود که درمسیر راه پیمایان ده ها مرکز دولتی / پایگاه بسیج وکلانتری وبانک وغیرو وجودداشت _ راه پیمایی درساعت 5 یعد اظهر درمیدان آزادی  به پایان رسید وراه پیمایان متفرق گردیدند 

ورود خشونت گرایان وخلافکاران به صحنه درروز 25 خرداد 

درانتهای همین روز ودرپایان راه پیمایی ملیونی مردم تهران پایگاه  بسیج مقداد دریک خیابان فرعی  مورد تهاجم یک گروه 30 نفره قرارگرفت _  این گروه با  پرتاب کوکتل مولوتف  ساختمان  بسیج رابه آتش کشیدند / تعداد اندکی بسیجی بخاطر آتش به پشت بام گریختند و مهاجمین ازدیوار وارد پایگاه شدند _ مدافعان سعی کردند باشلیک هوایی به آنها هشدار دهند _ بارسیدن  نیروهای کمکی مهاجمین فرارکردند _ بنابرمستندانت موجود از سویی مشکوک وناشناس  به طرف عابران پیاده آتش گشوده شد که درنتیجه دوزن عابر ( مادرودختر ) مورد اصابت قرارگرفته وکشته شدند واین نخستین نتیجه ورود خشونت گرایان به جنبش اعتراضی  مدنی بود 

دقیقا ازهمین رخداد تلخ تروریست ها ( بقایای فرقه رجوی ) وخشونت گرایان به جنبش اعتراضی مدنی نفوذ نموده وسعی می کنند صحنه راخونین نمایند / ترور کور وازنزدیک ندا آقا سلطان وچند نفردیگر رامی توان درهمین راستا ارزیابی نمود 

درطول سال 88 تعدادی از معترضین مدنی به قتل رسیدند که قتل آنها می تواند بوسیله نیروهای ضد اغتشاش ویا تروریست ها صورت گرفته باشد / آنچه مسلم است سیاست حکومت سرکوب و قتل معترضین نبود بلکه متفرق نموده آنها بوده است ( فیلم های این رخدادها همگی موجود وقابل بررسی هستند ) 
 بهرصورت آنچه مسلم است خشونت گرایان وبقایای تروریست ها درقتل معترضین مدنی نقش وسهم داشته اند 

ضد تظاهرات دولتی 9 دیماه 88 

در9 دیماه 88 حکومت یک تظاهرات دولتی سراسری راسازماندهی کرد تا بدین وسیله با به صحنه آوردن گروهی ازمردم پایان درگیری های خیابانی رااعلام نماید وچنین شد که حرکت اعتراضی بخون نشست وپایان یافت 

نکته قابل تامل در مورد راه پیمایی مدنی ملیونی راه پیمایی  25 خرداد درتهران 

نکته قابل تامل دراین رخداد این است که اگرفرض رابراین بگذاریم 19 ملیون رای آقای موسوی برپایه واقعیت استوارنیست وآمار وزارت کشور احمدی نژاد یعنی برای آقای موسوی 13 ملیون رای را درنظربگیریم چون این اعداد رای درکل ایران بدست  آمده ولیکن هیچ حرکت اعتراضی دردیگر شهرها صورت نمی گیرد ؟

 دلیل این بی تفاوتی مشخص نیست ولی اگر درچند شهربزرگ درروز 25 خرداد راه پیمایی اعتراضی صورت می گرفت طبعا نتیجه دیگری به همراه داشت که حداقل آن به  بازشماری مجدد آرا منجرمی گردید که نتیجه آن می توانست سرانجام حقایق احتمالی  پشت پرده این انتخابات را روشن نماید_ ولی چنین نشد واعتراض مدنی وارد چرخه خشونت گردید 

خشونت گرایان همیشه آماده خرابکاری هستند 

 گرچه اکثریت قاطع مردم ایران مخالف هرنوع خشونت وتروریسم هستند و به جنبش اصلاحی مقید ووفادارمی باشند ولی این به معنای عدم وجود گروهک های خشونت گرا وتروریستی  زیرزمینی نیست _ آنها همیشه همانند موش کور درزیرزمین حضور دارند ودرچنین مواقعی  ازلانه های خود بیرون آمئده وفعال می گردند 

ومردم ایران درطول سال 88 شاهد تلاش این خلافکاران بودند که شیشه شکستند / به امکانات عمومی صدمه وارد کردند / بانیروهای امنیتی درگیرشدند  ودرنتیجه گروهی از آنها دستگیر_ محاکمه وزندانی شدند که برخی ازاین حامیان تروریست ها که دراین خشونت ها سهم ونقش مهم وویرانگر داشته اند همچنان درزندان بسرمیبرند


ب _ اقدام اعتراضی دیماه 1396

همانگونه که درمقدمه اشاره شد خواست های تلنبارشده مردم ایران بویژه جوانان بسیاراست و دولت بخاطر عدم تسلط برهمه منابع کشور ازجمله اخذمالیات  درحل این مشکلات توانایی چندانی ندارد 
مدتی پیش بودجه 97 منتشرشد / طبق این لایحه ملیاردها تومان ازبودجه ملی صرف بنیادهای مذهبی درنظرگرفته شده است  که غیر اززیان هیچ سودی برای مردم ندارند / با انتشار این لایحه بودجه کارشناسان ودانشجویان بدین ردیف ها درجامعه مجازی  اعتراض کرده وخواهان  حذف این ردیف های زیانبار گردیدند 

شعله کبریتی که بازندگان انتخابات 96 درشهرمشهد کشیدند

 درروز 6 دیماه در شهرمشهد اطلاعیه ای با حمایت علم الهدی _ رئیسی ( بازندگان انتخابات 96 ) منتشر شد که در آن مردم مشهد رابه گردهمایی اعتراض به گرانی  درمیدان شهدای مشهد دعوت می کرد 
هدف چنین گردهمایی اعتراض به گرانی ودولت روحانی بود _ آنچه دعوت کنندگان بدان فکر نمی کردند نگرانی ونارضایتی عموم مردم ازشرایط موجود بود !
گردهمایی درسطحی وسیع که درمخیله دعوت کنندگان نمی گنجید شروع شد و راه پیمایان به جای گوش کردن به سخنان دعوت کنندگان درخیابان ها براه افتاده وبه سوی حرم روانه شدند _ شعارها های تظاهرات اما آن نبود که برگزارکنندگان درپی آن بودندوچنین شد که یک گردهمایی منتقدین دولت تبدیل به یک راه پیمایی گسترده با شعارهای متنوع  علیه کل حاکمیت گردید وبه قول معروف سررشته کار ازدست دعوت کنندگان خارج شد 

گسترش شعله کبریت علم الهدی /رئیسی به انبارهای پنبه درنقاط مختلف ایران

بخاطر انباشت نارضایتی ها درایران جرقه ای که درمشهد زده شد به انبارهای پنبه درگوشه وکنار ایران سرایت نمود ولذا درروزهای 7 /8 و9 و10 دیماه این شعله  انبار پنبه حدود 60  شهرکوچک وبزرگ سرایت کرد و شعله های اعتراض همگانی برپا گردید _ اتفاقی که درتاریخ معاصر ایران ازجهت وسعت  نمونه ومثالی ندارد / حتی دررخدادهای سال 57 درمجموع حدود 15 شهرایران  تظاهرات اعتراضی برگزارشد ولذادرنتیجه  رخداد این سه روز  آمار ورکورد جدیدی ازگسترش اعتراض مدنی درایران ثبت گردید 
با شروع وگسترش این اعتراض ها ی خودجوش که حق مسلم معترضین بود عوامل خشونت گرا و تروریستی ( موش های کور ) هم به صحنه آمدند تا به اعتراضات مدنی سمت وسوی خشونت وتخریب بدهند 

این اعتراض های خودجوش مردم با استفاده از دنیار مجازی ممکن گردید که که امروزه  طبعا بلای جان  همه مستبدین تبدیل شده اند _ بنابرآمارها درروزهای اعتراض دست کم 24000 نفر در60 شهرایران دراین جنبش اعتراضی شرکت کردند _ 25 نفرکشته و حدود 1700 نفردستگیر شدند ( تهران 450 نفر) سود وزیان جنبش های خودجوش مدنی 
 طبیعی است که اعتراض مدنی حق مردم ایران است تا نارضایتی خودرا درقالب اقدامات مدنی نشان دهند ولیکن اینگونه حرکت های اعتراضی  دوزیان هم به همراه خوددارد 
 نخست اینکه _ چون درقالب تشکل ها ی سیاسی ویا صنفی انجام نمی گیرند معترضین  قادرنیستندعلل اعتراض ودرخواست های خودرا فهرست نمایند وبهمین دلیل به نتیجه ملموس نمی رسند 
 دوم اینکه _  چون مورد حمایت وحفاظت دولت ونیروهای امنیتی قرارنمی گیرند راه نفوذ خشونت گرایان به این حرکت های مدنی باز می شود _ اقلیت خلافکاری که تلاش می کنند اینگونه حرکت هارا به سوی خشونت گرایی ورادیکالیسم منحرف نمایند 
  درطول روزهای  این حرکت  اعتراض مدنی مخصوصا ازروز سوم  شاهد بودیم که گروه اندکی خشونت گرا به بانک ها / مراکز دولتی / کیوسک های پلیس/ موتور های پلیس واتوبوس و امکانات رفاهی مردم تهاجم نموده وبخشی ازآنها را تخریب نمودند 

ترور و مجروح کردن مردم آخرین مرحله نقشه خشونت گرایان

 بعد ازتخریب امکانات همگانی مرحله خونین کردن صحنه فرامی رسد که دراین مرحله تیم های ترور واردصحنه می شوند وبا شلیک های کور وبی هدف  تعدادی ازمعترضین را به قتل می رسانند تاصحنه را خونین نموده  هیجان ماجرا رابه اوج خود برسانند 

البته به این نکته هم باید اشاره نمود که در برخی مواقع نیروهای امتیتی که مورد تهاجم قرارگیرند به شلیک گلوله دست بزنند ولیکن مستندات اعتراض 88 واکنون ( 96 ) بخوبی نشان می دهد که قتل وسرکوب معترضین راهکار حکومت نیست گرچه درمواردی این نوع برخورد بصورت انفرادی صورت گرفته است _ در حرکت اعتراضی اخیرمتاسفانه خبر ازکشته شدن 20  نفرگزارش شده است که این موضوع باید دقیقا مورد بررسی قرارگرفته و مسببین حادثه ( چه نیروهای امنیتی وچه خشونت گرایان )  دستگیر وتحت  پیگرد قرارگیرند

دخالت بیگانگان وعمله های آنان  درجنبش مدنی مردم ایران 

جنبش اعتراضی مدنی مردم ایران حق مسلم آنهاست تا با واکنش های مسالمت آمیز حقوق انکاروضایع شده خودرا ازمسئولین درخواست و درپی رسیدن به خواست های خود کوشش نمایند /  وظیفه ایرانی های برون مرز دراینگونه موارد پشنیبانی های گسترده از  تلاش های اعتراضی مردم وانعکاس واقعی وصحیح آنهاست

طبیعی است که این بخش ازمردم برون مرز نشین حق دخالت ونسخه پیچیدن برای مردم درون مرزها ندارند وهمچنین کشورهای جهان نیز تنها باید اینگونه تلاش هارا بطور صحیح / دقیق وحرفه ای به گوش جهانیان برسانند 

دراقدام حمایتی سال 88 ما شاهد دوحمایت گسترده وسازمان  یافته مهم  برون مرزی ها از تلاش های مردم هستیم 
تهیه تومار اعتراضی حماینی  معروف به تومار سبز  در حدود 70 کشور جهان که درمجموع به توماری 1/5 کیلومنری به ملیونها امضای ایرانیان گردید و به نمایش درآوردن این تومار درکشورهای  فرانسه / سوئد وامریکا / وهم چنین تظاهرات گسترده وحمایتی روز24 جولای 2009 دربیش از 60 شهر درجهان رامی توان  بعنوان بزرگترین وگسترده ترین وتاریخی ترین حمایت دربرون مرزها به حساب آورد / دواقدام مهمی که در تیتربسیاری از نشریات جهان جای گرفت 

دخالت امریکا دراعتراضات مدنی درایران

 امریکای دغلکار پس ازشروع این اقدامات مدنی به صحنه آمد وتلاش کرد از آن سواستفاده نماید / تکاپوهای امریکا وپیوند زدن  و گسترش داند این جنبش های اعتراضی به مسائل خاورمیانه و مسائل موشکی ایران بخوبی ماهیت پلید این غارتگران دسیسه گررسوا را نشان می دهد _ امریکا ادعا می کند که ازاعتراض های مردم ایران حمایت می کند واین درحالی است که رئیس جمهور روان پریش این کشور در سخنرانی خود درشهریورماه درمجمع عمومی سازمان ملل مردم ایران را تروریست  لقب داده وخلیج همیشگی پارس را برای دلخوشی عرب های مرتجع منطقه عمدا خلیج عربی ! خوانده بود 
اقدام شیادانه دیگر امریکا ژست تقاضای تشکیل فوری شورای امنیت سازمان ملل دراین باره بود !
اقدامی که غیر قانونی بود وهیچگاه شورای امنیت بخاطر مسادل داخلی یک کشور حق دخالت ندارد 
جلسه سرانجام بافشار آمریکا برچند عضو دائم وموقت انجام شد و امریکا و بدون نتیجه به پایان  رسید که چنین شکست رسوایی برگ دیگری برپرونده امریکا افزود ضمن اینکه نشان داد شورای امنیت بازیچه دست امریکا قراردارد 
شکست مفتضحانه امریکا دراین طرح باعث شد دولت انکشور اعلام کند ازسهم خود دراداره سازمان ملل خواهد کاست
این شکست البته چند روز پس ازشکست دیگر امریکا درمجمع عمومی سازمان ملل بود که درآن 128 کشور جهان علیرغم تهدید ها وتطمیع ها اقدام امریکا درمورد اورشلیم وبیت المقدس را محکوم ومردود شناختند 

تظاهرات سراسری 96 ودرس هایی که باید آموخت 
 
ارتقای سطح مطالبات راهکار جنبش های مدنی 
 اگربه شعارهای  های سال 88 و96 نظری بیافکنیم دربین  آن  دو تغییراتی مشاهده می کنیم 
شعارهای پررنگ اعتراض کنونی سه نکته مهم درخوددارد 

1_ مخالفت با استبداد _ استبداد چیست ؟ برای نمونه وقتی 12 نفر غیر منتخب ( 6 ملا ) در شورایی انتصابی به نام شورای نگهبان مصوبه مجلس وقوانین خود حکومت درمورد عضویت منتخب مردم یزد سپنتا نیکنام را مردود شمرده وبریک پاداشتن مرغ خود تاکید واصرار می کند یعنی استبداد 
پس شورای نگهبان مستبد است واقداماتش ضد منافع ملی دراینجاست که خواست جنبش مدنی باید انحلال شورای نگهبان باشد

2 _  تاکید برمخالفت باهزینه های حکومت دربرون مرزها _  حقیقت این است که حکومت ایران طی سالها ازجمله  6 سال گذشته ملیاردها دلار درسوریه وعراق ولبنان هزینه نموده است واین درحالی  است که بنابرآمارها درایران ده ملیون نفر زیرخط فقر / سه ملیون بیکار / 11 ملیون حاشیه نشین / نزدیک به 100 هزارکودک کار / دو ملیون معتاد / وو .. داریم  
بنا برگزارش ها صدها تن ازکودکان ایران یا ازتحصیل محرومند ویا درزیر چادرها /کپرها / طویله ها و وو درس می خوانند

بنابراین توقف کمک به کشورهای یادشده باید ارزمره درخواست ها باشد

3 _ مبارزه واقعی با فساد /اخذمالیات ازهمه نهادها/ جلوگیری ازقاچاق کالا/ 

مبارزه بافساد چندسالی است مطرح شده واین درحالی است که فساد سازمان یافته سراپای حکومت را فراگرفته است/ برای مبارزه بافساد نیاز به شفافیت و آگاهی رسانی است / بنابرآمارها گروهی از مسئولین وآقازاده هایشان دراین فسادها نقش وسهم دارند و یهمین دلیل به سراغ آنها نمی روند / بدهکارهای بانکی افشا وتحت تعقسب قرارنمی گیرند  ؟ تاسیس کننده بنگاه های کلاهبرداری به نام موسسات مالی /اعتباری چه کسانی می باشند ؟ چه کساتنی به این سارقین مجوز غارت داده اند؟ 
نهادهایی چون آستان رضوی / بنیاد مسکن امام / بنیاد مستضعفان / وغیرو چرا ازدادن مالیات معاف  هستند ؟ 
ملیاردها بودجه مردم اهدایی  به نهادهای مذهبی غیر لازم صرف چه می شوند ؟
وجود 70 اسکله غیرمجاز متعلق به چه کسانی است ؟
چه نهادهایی وارد کننده سیگار/مشروبات الکلی / داروهای قاچاق  / لوازم خانگی / تلفن ومواد مخدرهستند ؟
چرا لایحه دارایی های مسئولین سالهاست اجرا یی نشده است 

اینها وده ها سئوال دیگر پیش روی دولت منتخب قراردارد / اگر درپی مبارزه بافساداست چرا دراینگونه موارد اقدامی صورت نمی گیرد ؟ اگرموانعی سدراه است چرا درمورد آنها آگاهی رسانی نمی گردد؟

بنابراین مبارزه واقعی نه شعاری  بافساد با قید مواردبالا  باید  جزو درخواست های تلاشگران مدنی باشد 

آیا درچهارچوب این قانون اساسی درخواست های مدنی قابل تحقق هستند ؟

نگارنده براین باوراست که باتجارب 39 سال گذشته حل مشکلات متعدد موجود درچهارچوب این قانون اساسی تقریبا غیرممکن می باشد 
حال چه باید کرد وارتقای درخواست های مدنی چیست ؟

درخواست های بنیادین جامعه مدنی باید روی این نکات متمرکز گردند 
 الف _ آزادی تشکیل  احزاب وتشکل های صنفی /سیاسی / حقوق بشری 
ب _ آزادی مطبو عات و توقف دخالت دولت و افراد درامورفرهنگی 
پ _ برگزاری انتخابات  مجلس موسسان جهت بررسی وتدوین قانون اساسی جدید 

دولت مستقر اگرواقعا درپی احقاق حقوق شهروندی است / باید این سه تصمیم مهم را تدوین واعلام واجرانماید
دولت حدود 4 سال وقت دارد تا با اجرایی کردن این نیازهای مهم جامعه راه رابرای رسیدن به مردم سالاری بگشاید

و تلاشگران جامعه مدنی میز وظیفه داردن تا این درخواست های ینیادین را مطرح وپیرامون اجرایی شدن آن بکوشند

طبیعی است طبق تجربیات سه دهه گذشته هیچگونه  توسعه واصلاح ماندگار درچهارجوب این قانون اساسی ممکن نخواهدبود
 اصلاح گرایان باید با نزدیکی به دولت وگفتگو این خواسته های بنیادین رامطرح وتاحصول نتیجه  پیگیری نمایند

نگارنده بعنوان یک دوستدار ایران زمین ومردمان خوب آن هشدار می دهم  جهانخواران  /جنگ افروزان وغارتگران جهانی مشغول طراحی دسیسه ونقشه علیه مردم ومیهن ماهستند واگرهوشیار نباشیم  وبه موقع درراه گذشتن ازاین مرحله اقدام نکنیم 
نه تنها آینده روشنی درچشم انداز مانیست بلکه خطرات جدی منافع ملی ومسافت سرزمینی مارا تهدید می کند

نقش مخرب رسانه های وابسته برون مرزی در به خشونت کشیدن جنبش اعتراضی 

همانگونه که دردرون مرزها گروه های خشونت طلب وتروریست منتظرفرصت هستند تا تجمع اعتراضی مدنی مردم به یه سوی خشونت وترور سوق دهند دربرون مرزها نیز رسانه هایی هستند تا درکنار انعکاس رخدادها اخبار جعلی وساختگی ودروغین راهم درلابلای اخبار واقعی جا بزنند تا وضعیت یک حرکت اعتراضی مدنی را به سطح قبام وانقلاب ( ؟ ! ) ارتقادهند !


پایان بخش نخست 


درقسمت دوم نگاهی به جنب وجوش ها وشدت گرفتن بیماری توهم رضاپهلوی وبقایای پوسیده سلطنت  / فرقه صاحب مرده رجوی ومریم قجر تروریست / چپ ها وسکولار دموکرات های امریکایی   ورسانه های وایسته برون مرزی خوام انداخت ودرکنار آن دو  موضوع رامورد بررسی قرارمی دهم یکم _ آیا حکومت در قادر به حل بحرانها خواهد شد ؟ دوم _ آیا حکومت درسرکوب جنبش های مدنی موفق می گردد ؟ 

چگونه مصطفی خیابانی علیه پدر قلابی خود مسعود رجوی معدوم شورید ؟
به زودی درهمین دفتر آگاهی رسانی خواهد شد 

ندا امین مامور موساد دیگر همکاران خودرا افشاکرد
محمد حسینی / علی ( بیژن) فرهودر وروح خبیث الله زم آقازاده آخوند زم 
به گفتگوی این دروغگوی مزدور با عامل موساد توجه کنید >>>
گفتگوی روح الله زم جاسوس احمدی نژاد وخبرچین موساد با رابط خود

ارشیا ارشادی 2018/01/16 


۱۳۹۶ دی ۲۱, پنجشنبه

عکس های محرمانه منتشرشده از آلبوم خانوادگی فرفه رجوی /2018

 دشمنان ایران فراموش نکنند ایران ملیونها نفرجان فدای میهن دارد 


اتحاد ودوستی دوکره میخی بر تابوت یانکی های جنایتکار ودسیسه گر است 


ViVA KIM JONG-UN

عکس های تازه منتشرشده ازخانواده فرقه تروریستی رجوی سال 2018

ارشیا ارشادی وافشای رازهای پنهان مریم قجرتروریست 
2018/01/12 ( واکنش _ 170 ) 

یادآوری این متن ویژه 

سالها پژوهش وجستجو درباره  فرقه رجوی نگارنده رابه این نتیجه رساند که فرقه مافیایی / تبهکاری / تروریستی در تاریخ جهان هیچ نمونه نزدیکی  نداشته وندارد و بنابراین برای نشان دادن چهره واقعی این فرقه باید از نشانه هایی درطبیعت استفاده نمود 
وقتی درطبیعت جستجو می کردم مشاهده نمودم که گراز نزدیک ترین جاندار به فرقه رجوی است _ گراز هم همه چیزخوار ودرنده است  وهم بسیار وحشی  وخشن / گراز وقتی به دیگرجانداران تهاجم می کند درنهایت عصبیت وخشونت با دوداندان بزرگ نیش خود جاندار مقابل را تکه پاره می کند / گراز یکی اززیانبارترین موجودات هستی نیزهست چراکه به مزارع وزمین های کشاورزی روستائیان تهاجم نموده وهمه جاراویران می کند ؟ گراز نادرترین موجود هستی است که نه تنها تحت کوچکترین حمایتی قرارندارد بلکه کشتن این موجود زیانباررا تشویق نیز می نمایندد 
/ عملیات مهندسی فرقه رجوی درسال 1360 که تحت نظر مزدور سقط شده حسین ابریشمچی صورت گرفت همانند همان تهاجم گرازها خشن وضد بشری   بوده است ( شکنجه وسوزاندن زنده سه نفر ) / بنابراین برای نشان دادن سبوعیت ودرنده خوبی باند مافیایی فرقه صاحب مرده رجوی می توان ازاین سمبل خشونت طبیعت یعنی گراز  استفاده نمود 
به اولین آلبوم عکس خانوادگی فرقه صاحب مرده فرقه رجوی توجه کنیم .

آرم جدید فرقه تروریستی رجوی 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
عکس نوشت شماره 1 مریم قجرتروریست وبیوه زنان حرمسرا درقلعه اوور 

فابل صونی گفتگوی روح الله زم با ارباب خود ومامور موساد آشر 
چانه زنی جوجه ملا روح الله زم با مامور موساد برسر پول مزدوریعکس های آلبوم فرقه تروریستی رجوی بسیار زیاد هستند 
که دربخش دوم بقیه آنها را منتشرخواهم نمود 

ارشیا ارشادی 2018/01/12

نگاهی به اعتراضات 96 درایران وشدت گرفتن جنون گاوی گروهی دربرون مرز ( بخش نخست )

 نگاهی به اعتراضات 96 وزوزه های لاشخورهای برون مرزی از رضاپهلوی و مریم قجر تا کمونیست هاوسکولار دموکرات های امریکایی     ا...