۱۳۹۶ آبان ۸, دوشنبه

ازسخنان بلاهت بارترامپ تا تغییرقانون اساسی و جلوگیری ازبرگزاری روز کوروش

7 ام آبان روزجهانی کوروش بزرگ گرامی باد 

ازسخنان بلاهت بار ترامپ ممانعت_ تغییرقانون اساسی وممانت ازبرگذاری روزجهانی کوروش بزرگ درپاسارگاد

2017/10/29  _ برابر8  مهر 2575 هخامنشی  ( واکنش _ 163) 

ارشیا ارشادی وبهم ریختگی دنیا   


 هفت دریا /هفت کشتی /هفت گنج 
از کجا می آید این آوای چنگ ؟

پیش نوشت 

نوجوان که بودم عکس زنی افریقایی را درنشریات دیدم که درحالی که ظرفی دردست داشت گفته بود : کاسه ام خالی است
 این عکس درآن زمانها جهانی را تکان داد ومتوجه وجود فقر وخشک سالی درقاره افریقا نمود ومن نوجوان راهم سخت متاثر کرد _ و اکنون طی 20  سال گذشته ملیونها نفر ازجمله ده ها هزار زن وکودک بطور مدام درجنگ ها _ عملیات تروریستی _ بمب گزاری و کشته می شوند وملیونها نفر خانه وکاشانه خودرا بدلیل همین رخدادها ترک کرده وآواره شده اند _گرچه  با تکنولوژی های تازه تقریبا عموم مردم جهان ازاین رخدادهای تلخ درگوشه وکنار جهان آگاه می شوند ولی درچهره مردمان  امروز اثرچندانی ازتاثروتاسف وحرکتی کم تردیده می شود _ مرگ ونابودی کالایی فراوان شده است ولذا این اتفاقات تاسف بار چندان اثری روی وجدان انسان امروز ندارند و ارزش خبری آنها حتی بسیار کم تراز یک مسابقه فوتبال داخلی درکشورهاست!
براستی چرا چنین دنیای مغشوش ودرهم وبهم ریخته ای داریم ؟
نگارنده دوعامل مهم واصلی وچندعامل فرعی رادراین به خواب رفتگی وجدانها دخیل می دانم _ عموامل اصلی _   نخست حرص وطمع وزیاده خواهی گروهی ازمردم جهان _  دوم _ جست وخیروفعال شدن دین مداران خواهان گسترش دین داری درجهان _  وعامل  فرعی چون فقرمادی وفرهنگی وگسترش تبلیغات سرگرم وبیخود کننده درمیان مردم گیتی 
دراین متن به چند رخداد اخیر اشاره خواهم کرد که فکرمی کنم تا حدودی مهم باشند 

درآستانه روزجهانی کوروش بزرگ قرارداریم

روز هفتم آبان رور کوروش بزرگ است_ کوروش سرسلسله پادشاهی هخامنشیان وبکی از نوادر تاریخ ایران وجهان است
متسفانه بااینکه ایرانشهرسرزمین دانش و فلسفه وتاریخ بوده است ولیکن بسیاری از کتب ونوشتارهای تاریخی ما دراثرهجوم بیگانگان وکتابسوزان ازبین رفته اند وچنین است که ما باید تاریخ کشورباستانی خودرا از زبان تاریخ نگاران غربی بشناسیم 
تاریخ نویسانی چون  گیریشمن _کنت دوئگوبینو _ هرودوت _فلویگل _ ولیان دورانت _ ادوارد می یر_کرت باس  و 
 ازافسانه های تاریخی که بگذریم کوروش نخستین پادشاه سلسله هخامنشی مدت 30 سال ( 529/559_ پیش ازمیلاد) برایران زمین سلطنت کرده است 

 دلائل جلوگیری ازبرگزاری بزرگداشت روزجهانی کوروش درایران 

متاسفانه امسال حکومت اسلامی با لشگرکشی به پاسارگاد مانع برگزاری بزرگداشت روزجهانی کوروش درپاسارگاد گردید
بی شک چنین تصمیم نابخردانه ای ازجانب مسئولین بالای حکومتی اخذ گردیده است 
درابتدا به دلائل مبهم ازجمله تعمیر جاده راه بیستون را به مدت دوروز ( 6 و7 آبان ) مسدود نمودند !
سپس بسیج درآن منطقه مانور برگزار کرد و پلیس شهرهای مجاور ونیروهای ضدشورش راهم به محل گسیل نمودند !
حال این سئوال مطرح است که علت  اینهمه ترس و نگرانی چیست؟
دردرجه نخست دولت روحانی باید پاسخ دهد که چرا وزارت راه وترابری جاده را درآن دوروز بسته است وهمچنین ووزارت کشور جواب دهد  علت گسیل این همه پلیس یه محل چیست ؟
 واقعیت این است که مسئولین  حکومت اسلامی  به تاریخ باستانی وفرهنگ وتمدن ایران زمین هیچ گونه اعتقادی ندارند وچون ازتبار تازیان هستند گذشته مارا نفی کرده و تاریخ ایران بعد ازتهاجم تازیان برجسته می نمایند _ اینها هم همانند هم تبارانشان ضدیت کوری با ایران وسمبل ایرانی ها دارند وتلاش بیهوده ای را دنبال می کنند تا پیوند مردم مارا با گذشته وتمدن باستانی آن قطع نمایند برخی ازملاهای حاکم تاریخ ایران را مبعث پیامبر اعراب  و برخی دیگر زمان تهاجم تازیان می دانند که اینگونه نگاه ها هم ازسربی سوادی است وهم غرض ورزی ودشمنی با تمدن ایران زمین وبهمین خاطراست که اگرجرات کنند حاظرند این سمبل های هویت ملی مارا نابود نمایند
ولی ملاهای شیعه سخت دراشتباه هستند چراکه تجربیات تاریخی نشان می دهند که دوره ترکتازی آنها هم تمام خواهد شدو زمان آزادی _ سربلندی وسرافرازی ایران زمین خواهد رسید
هویت گرایی درحقیقت نشان از زنده بودن و نگاه روبه جلوداشتن مردم ایران است _ آنها با بزگداشت کوروش بزرگ به این ملاهای واپسگرا پیام می دهند ما ایرانی وریشه درخاک هستیم _ تخت جمشید وپاسارگاد تا ابد می مانند و 10500 امام زاده قلابی شما ازبین خواهند رفت واین دین ومذهب آزاردهنده به حریم خصوصی مردم رفته وسپس فراموش می گردند 
پس درمقابل مردم ایران نایستید که ده ها رژیم وحکومت ضدمردمی واشغالگر آمدند _ مدتی حکومت ستگرانه نمودند وسپس به تاریخ پیوستند شماهم درهمان لیست قرارخواهید گرفت 
ای مگس عرصه گیتی نه جولانگه توست 
عرض خود می بری وزحمت مامی دارد 

ایستگاه نخست _  آیا اصلاحات پایدار درچهارچوب قانون اساسی کنونی ممکن است؟

 متاسفانه حکومت اسلامی ایران در آستانه0 4 سالگی پرونده موفقی را درکارنامه خود ندارد 
وضعیت کنونی ایران شرایط بحرانی  است _ گرچه هیچ راهی غیر ازتداوم اصلاحات پیش روی مردم ما وجامعه مدنی وجود ندارد ولیکن بنظر می رسد تا  اصلاحات ساختاری وپایدار  درایران صورت نگیرد دروضعیت اقتصادی / اجتماعی / سیاسی فرهنگی ایران هیچ گشایشی بوجود نحواهد آمد _ علت چیست وموانع کدام هستند ؟
نگارنده براین باوراست که درچهارچوب قانون اساسی کنونی امکان تغییر بنیادین وپایدار وجود ندارد زیرا _ طیق این قانون اساسی حدود 70 درصد قدرت دراختیار ولایت مطلقه فقیه  است وبر70 درصد بقیه هم نظارت می نماید
طبیعی است که درچنین شرایطی  طرفداران اصلاحات قادر به ایجاد تحول ساختاری وماندگار نیستند وهمه تلاش ها سطحی وگذرا ومقطعی است _ نمونه بارز این ادعا شرایط اصلاح طلبان درروره 8 ساله آقای خاتمی است که هم ریاست جمهوری وهم مجلس وهم شوراها دراختیار این طیف بودند ولی دیدیم که هیچ اقدام بنیادین وماندگار انجام نگردید وآقای خاتمی پس ازپایان دوره 8 ساله درکنار پوزش خواهی عنوان نمود که ایشان تدارکاتچی ولی فقیه  بودند 

راه چاره جهت گذر از بحران کنونی کدام است ؟
 به باور نگارنده تنها راه ممکن وموجود بازنگری وتدوین قانون اساسی  کنونی است
آقای رفسنجانی ازبنیان گذاران این حکومت نیر در آخرین روزهای زندگی درمراسم جهلم موسوی اردبیلی یه این مهم اشاره کردوگفت : ماهم می توانیم قانون اساسی خودرا تعییر دهیم 
امروزه باتوجه به رخدادهای 16 سال گذشته هیچ راهی غیر ازاین دگرگونی وجود ندارد _ دراین شرایط بهتراست دو راهکار دردستور کار طرفداران اصلاحات ودولت مستقر قرارگیرد 
طرفداران تغیر مسالمت آمیزو تلاشگران مدنی سطح  خواسته های خودرا اراتقا داده و خواهان بازنگری وتدوین قانون اساسی تازه شوند  ودولت مستقر نیز این خواسته را پیگیری و اقدامات لازم رابرای برگزاری انتخابات  مجلس موسسان  جهت بررسی وتدوین قانون اساسی تازه را دنبال نماید
البته لازمه شروع این کار اجازه فعالیت یه احزاب وگروه های سیاسی _ مدنی  وهمچنین مجوز تاسیس احزاب وتشکل های سیاسی با دیدگاه ها ونظزیات جنبش اصلاحگری باید باشد 
تدوین قانون جدید مطبوعات  واجازه برگزاری گردهمایی ها درچهارچوب قانون وآزادی رسانه ها وتاسیس رسانه های مستقل دیداری وشنیداری و ملی شدن صداوسیما ازدیگرراهکارهای  انجام این انتخابات می باشد 

ایستگاه دوم  _ رویش علف هرزوزیانباری به نام دونالد ترامپ درامریکا 

این موضوع بارها درتاریخ امریکا تکرارشده است که وقتی قدرت  های پشت پرده دستشان از وجود شخصیت ها خالی می گردد بدنبال افراد بی ارزش ولی جنجال آفرین می روند تا به اصطلاح نمایش انتخاباتی  را گرم کرده _ مردم راسرکار گذاشته تا از داخل تخم مرغ شانسی یک نفررا بعنوان رئیس جمهور بیرون کشیده ودرافکار عمومی با تبلیغات دیوانه کننده جا بیاندازند
دوره 8 ساله ریاست  جمهوری  باراک اوباما تمام شده _ جامعه امریکا هم هنوز آمادگی ریاست جمهوری یک زن  راندارد _ نام کلینتون هم تکراری می شود پس چه کسی را به میدان بیاوریم ؟
سرمایه دار دیوانه _ احمق _ بی سواد _ وابله وجنجال آفرینی به نام ترامپ که اگرچه هیچ ندارد ولی یاوه گویی زیاد می کند / اهل شعاردادن وکری خواندن وقماراست / زشت وبدقواره است / تاکنون چند همسرداشته است / ازشعارهای زنده باد امریکا هم خوشش می آید / بی سوادی اش راهم می توان بایک دوجین مشاور حل کرد / دستمان خالی است / پس چاره دیگری نمی ماند / وچنین است که رونالد ترامپ از صندوق آرای الکترال بیرون می آید وهیلاری با اینکه 3/000/000 ملیون رای بیشترداشته دوم می گردد _ اینهم می شود  دموکراسی خاص امریکا 

 اگربخواهیم اقدامات 9 ماهه ترامپ را مرور کنیم حتما نیاز به عنوان گروه ترامپ  داریم چون این دیوانه را 24 ساعته ده ها مشاور درهمه امور راهنمایی می کنند تازه این عنچوچک ازآب درآمده است !
گروه ترامپ ازبدو روی کار آمدن قانون مهاجرت را منتشرکرد که فورا توی دهنی خورد وموقتا هم که شده یخ زد
بعد ازدوماه بنابرنظرسنجی خودامریکایی ها محبوبیتش به حدود 40 درصد رسید
طی این مدت با رسانه ها سرشاخ شد جندین مشاور ووزیر راعوض کرد تارسید به سخنرانی درمجمع عمومی سازمان ملل
این مردک نادان 40 دقیقه  در پشت میکروفن دری وری گفت و سازمان ملل رابا یک شوی تلویزیونی عوضی گرفت
 بسیارشعارهای توخالی داد _ دربین این سخنان ابلهانه اما یک جمله گفت  که درتاریخ سازمان ملل تاکنون کسی نگفته است
این احمق نادان کشور جمهوری دمکراتیک خلق کره  رابه نابودی تهدید کرد ! 

درحالیکه یکی ازمهم ترین اصول منشور سازمان ملل تلاش برای ایجاد صلح ودوستی بین دول وملت هاست
 رئیس جمهورخوانده یک کشور عضو یک کشورعضودیگررا علن درمجمع عمومی ا تهدید به نابودی می نماید 
 ومتاسفانه این سخن ابلهانه چندان که باید با واکنش جهانی دولت ها وملت ها مواجهه نمی گردد ؟ 
واگر اعتراض اندک شخصیت های مستقل دراین وآن گوشه جهان را کنار بگذاریم واکنش نزدیک به هیچ است !
گستاخی ترامپ باید با واکنش تند جهان مواجه می شد وچون نشد این ابله شیاد نادان جرات کرد تا مدتی بعد مردم ایران را تروریست وخلیج پارس رابا نام جعلی بخواند 
نکته جالب اینکه این یاوه گویی های ابلهانه ترامپ تنها مورد تائید نتان یاهو / چند شیخ واپسگرای عرب و مریم قجرتروریست خانم رئیس خیابان دوم مقاومت قرارگرفت 
نگارنده درهمان ابتدای آغاز فعالیت گروه ترامپ نوشتم که او یک رییس جمهور 4 ساله است 
 اکنون باتوجه به اقدامات 9 ماهه اخیر گروه ترامپ شواهدی کم کم پررنگ می شود که حکایت از شروع پروسه برکناری نامبرده طی چند ماه تا یک ونیم سال پیش رومی باشد 

ایستگاه دوم _ اقدام غیرقانونی دیوان عدالت اداری وشورای نگهبان علیه نماینده منتخب مردم یزد سپنتا نیکنام 

ماجرا ازاین قراراست که سپنتا نیکنام  نماینده پیشین شورای شهریزد  در انتخابات اخیرشوراها هم توانست با 20/000 رای نمایندگی خودرا تکرار نموده ومورد پذیرش مردم یزد قرارگیرد  /  کاندیدای شکست خورده بعد ازنیکنام  به دیوان عدالت شکایت کرده و ادعا کرده نیکنام  چون مسلمان نیست نباید وارد شورا ی شهرشود ( ! ) دیوان عدالت هم بااینکه پیگیری این ماجرا به این نهاد بی ربط بوده  موضوع رابه شورای نگهبان منتقل نموده واین شورا هم حکم توقف عضویت سپنتا را تائید وجهت اجرا به شورای شهریزد ارسال کرده است _ این اقدام غیرقانونی با واکنش گسترده مردم یزد وبرخی ازمسئولین قرارگرفت _ آقای غلامعلی سفید مسئول برگزیده ومنتخب شورا ی شهریزد درمخالفت بااین اقدام ضدقانونی اعلام کرد مجری تائید این حکم نخواهد بود ودرصورت تاکید کناره گیری ی خواهد کرد _ یکی دیگرازاعضای شورا ی شهریزد هم بااین حکم  مخالفت نمود 
واکنش ها به این حکم بقدری گسترده بود که عباس کدخدایی به صحنه امد وگفت حکم قابلیت اجرا دارد ! کدخدایی اما اشاره نکرد که این حکم ناعادلانه وغیرقانونی برپایه کدام بند ازوظایف شورای نگهبان صادر شده چراکه شورای نگهبان بنا برقانون حق دخالت درانتخایات شوراها راندارد _  تعدادی ازنمایندگان مجلس نیز به این اقدام ضدقانونی واکنش نشان دادند ازجمله علی لاریجانی که ضمن مخالفت گفت اگرمشکل حل نشود مجلس به شورای حل اختلاف  مراجعه خواهد کرد 
درکنار این اقدامات آقای کامبیز نوروزی (  حقوقدان) گفت :  دیوان عدالت اداری اصولا حق دخالت  دراین موضوع راندارد


سوابق دخالت بیجای شورای نگهبان درامر حقوق اقلیت ها بخوبی نشان می دهد که آقای احمد جنتی اصولا  مخالف حق زندگی غیر شیعیان است و حق حیات جمعیت بزرگی ازمردم ایران را به رسمیت نمی شناسد !
علائمی وجود دارد که نشان می دهد آقای جنتی مجبور خواهد شد ضمن پذیرش  شکست حکم خودرا لغو نماید 
نگارنده از ایشان درخواست دارم با میل ورغبت خطای خودوشورا را پذیرفته و عقب نشینی نماید وگرنه شورای حل اختلاف این رای غیرقانونی وستمکارانه را لغو خواهد نمود 

توصیه ای به آقای احمد جنتی رئیس مادام العمرشورای نگهبان 
آقای جنتی اکنون که انتخاباتی درکارنیست وشما وقت بسیار دارید پیشنهاد مرا درمورد مطالعه  زرتشت وآئین او درایران زمین که سابقه اش به حدود 3000 سال پیش بازمی گردد جدی بگیرید _ جنتی جان_  شما تاابد زنده نیستید وحکومت  ج.ا .  درایران هم تاریخ مصرف داراست ولذا کاری نکنید که بعدها ایرانیان پاکنهاد هم در پی تلافی درآمده وهمه شماها رابه عراق تبعید نمایند

پیشنهادی هم برای آقای خامنه ای 
آقای خامنه ای لطفا روی اعمال  این منصوبان و حقوق بگیران خود بیشتردقت کنیدچراکه این افراد به پشتوانه حکم انتصاب شما نوعی حکومت خودمختار تاسیس کرده و دلبخواهی هرکاری که دوست دارند انجام می دهند واین شایسته نیست چراکه نتیجه این اقدامات به پای شمانوشته می شوند 

سخن پایانی یاداشتی با مخاطب دلقک محمد حسینی 

مدتی است یکی ازمجریان تلویزیون ایران به نام محمد حسینی با حکومت احتلاف مالی پیداکرده خودرا به امریکا رسانده و بازیچه دست رسانه های ضدایرانی شده است 
این مجری بی سواد با افکار مغشوش وتوهم آلود خود راه ابله هایی چون هخا وتیمسار روحانی  رابرگزیده است _ این شیاد می خواهد ایران را نجات دهد آنهم با تصوف و جنبش خشونت باری که نام غربی ری استارت روی آن گذاشته است 
این دلقک شیاد نوجوانان را تحریک می کند که به امکانات مردم ایران چون بانک ها وسفارت خانه ها سنگ پرتاب کنند و مسجدها را آتش بزنند !
تعداد ی جوان نادان وابله ومخ آکبند چون خوداو هم این اقدامات خلافکارانه را انجام داده که عموما دستگیرشده وتحت تعقیب قرارگرفته اند 
پیام من به این احمق این است که : شیاد دوره خشونت وخرابکاری به سرآمده وتو بی شعور خیلی عقب مانده ای 
اینگونه راه های احمقانه را قبلا بطور گسترده مزدوران فرقه رجوی آزمایش کرده اند که همگی دستگیر_ محاکمه وجریمه  شده و سران فرقه مجبورشده اند صدها هزار دلار خسارت پرداخت نماید
کودن تو وآن جوان های فریب خورده هم تحت نعقیب قانونی قرارگرفته  وازغلط کاری خود پشیمان خواهید شد
پس کمی شعورداشته باش وبا سلامتی _ زندگی وآرامش این نوجوان های احساساتی بازی نکن 


ارشیا ارشادی 
دوستدارایران  و پشتیبان مبارزات مدنی مردم
2017/10/29 


۱۳۹۶ آبان ۱, دوشنبه

نامه ای برای آقای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان درباره سپنتا نیکنام


نوش به  جهان نیوش می رسد   چون هوا از روزن دیوار ( ارشیا )


ما که ازاین جهانیم ناشاد       راه خودرا بگیریم دنبال  ( ارشیا ) 

نامه ای سرگشاده برای آقای احمد جنتی 
( واکنش _  162) / 2017/10/22
 برابر اول آبانماه سال 2575 هخامنشی 


 خانم صدیقه وسمقی شاعر وتلاشگر مدنی را آزاد کنید 

سخنان خانم دکترصدیقه وسمقی دردانشگاه لندن

نامه خدمت والاحضرت جنت مکان خلد آشیان احمد جنتی 


عالیجناب جنتی درود برشما 

حضرت اعظم اشرف اقدس  احمد جنتی والامقام 
ای دبیر ورئیس وهمه کاره شورای ریش سپیدان

 ای تولد یافته درایالت  لادان
ای امام جمعه نمره موقت تهران 

ای سوا کننده  معروف ازمنکر
ای آموزگار ابتدایی  شیخ  الاحضر

ای پاسدار _ ای هشیار _ ای نگهبان  
ای مسئول هرشورا اززمان رامسس نخست تاهمین الان     

ای رهبرشناس _ ای پرچم دار _ ای سردار
ای کاشف ستاره های دنباله دار

ای نماینده (27) بیست وهفتم مردم تهران درمجلس خبرگان 
ای چند بار سفرکرده به کشور مصر درعهد باستان 

ای خالق ومخترع واژه سخت " دد  من شان" یاشیان 
ای صاحب یک رنوی قدیمی ساخت ایران 

ای دارنده یک خانه 100 متری در قم ویا در اصفهان 
ای شاهد منقرض شدن نسل دایناسورها دردوره ماقبل باستان 

  ای سقراط_ ای بقراط _ای افلاطون 
ای سازنده _ مفسر و لفو کننده  قانون 

ای بی نیاز از دفتر ورساله 
ای افتتاح کننده اهرام ثلاثه 

ای صاحب 28 پست ومقام 
ای تشخیص دهنده مصلحت کل  نظام های جهان 

ای از نژاد اولیه انسان
ای نقش نگارلوح  ده فرمان 

ای کاشف کهکشان و زمین
ای در تکه پاره کردن  قانون ماهرترین 


ای شاهد انفجار بینگ بنگ 
ای استاد درشکار شیرونهنگ 

ای پشتیبان جنگ / ای دلاور عصررومیان  
ای نشان شناس نا اهلان  ومنافقان 

ای ناظر دونیمه  شدن نیل 
ای قوی ترو عظیم ترازپیل 

ای انیشتن ای_  دکارت  ای نیوتن
ای کاشف جسد  انسان کرومانیون 

ای سروقامت _ ای آهن  _ ای محکم   
ای طراح نخستین نقشه  بهشت وجهنم 


ای آموزگار ابن سینا وفارابی 
ای تفسیر کننده قانون حمورابی 

ای مهندس ناظر کشتی نوح 
ای سوهان جسم وروان وروح 

ای برتخت نشین چون پاد شاهان 
ای مهارکننده سونامی وسیل  وتوفان 


ای پنهان شده درمیان ده ها محافظ گمنام
ای پدر وآموزگار یکی از مزدوران کشته شده صدام 

ای مفتی _ ای ملا _ ای مبصر کلاس همه  فقیهان  
ای نشانه" الله" جبار وقهار ومکار دراسلام

ای بلندقامت _ ای چنار _ ای سپیدار
ای که همه درخوابند وتو  بیدار 

ای قادر به پرواز در همه زمین وکهکشان 
ای شنا کرده ازبندر هنگ کنگ تا دریای عمان*

توضیح اینکه این نوشته قبلادر کتاب " دلنوشت های ارشیا " ثبت ومنتشرگردیده است  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

محمد نظری را آزاد کنید 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
  خلاصه 
ای عقاب تیزچشم که مسلطی برهمه احوال درونی مردمان
 تو رئیسی  منصوبی قبول 
تو خط زن  اسامی کسانی هستی  که دوست نداری نماینده مجلس شوند  آنهم قبول 

ولی احمد جان _ یک قراری شما ودوستان 
بین خود گذاشتید از کمی بعد ازتاریخ روی کار آمدن تان 
که  قانونی را که  خود ساختید وخود تصویب کرده را رعایت کنید
 ولی جنتی جان_  شما  حتی این کارراهم درست انجام نمی دهید
ظاهرا وقانونا دخالت درامور انتخابات شورا ها هیچگونه ربطی به شما ندارد 
ولی شما این قانون را هم دور می زنید اینگونه 
نخست  دخالت بیجا را  به دیوان عدالت پاس می دهید که آن دیوان هم بااینکه  حق دخالت دراین ماجرا راندارد وبه شماارجاع می دهد ( ! )
بعد شماهم با استناد یک قانون غیرعلنی  وپنهانی وضد قانون اساسی به تقاضای غیرقانونی دیوان عدالت پاسخ مثبت می دهید ( ؟ ! ) 
این که نشد  جنتی جان ای صاحب شوکت ومقام _ ای  کارمند 24 ساعته شورای  نگهبان 

 لغو عضویت سپنتا نیکنام  منتخب مردم یزد درشورای شهر
هم اقدامی است غیرقانونی وهم ضدانسانی وهم شدیدا ایدئولوژیک وسیاسی است

احمد آقا 
شما نمی توانی یک ایرانی منتخب _ پاکنهاد وباریشه ژرف  در خاک ایران را بدلایل واهی ونادرست از عضویت دریک نهاد مردمی  بازبدارید 

جناب جنتی 

 یادتان باشد که حکومت شما  هم تاریخ مصرف دارد ودیروزود این تاریخ منقضی خواهد شدهمانگونه که صدها سلسله وحکومت درتاریخ ایران ازبین رفته وبه تاریخ پیوستند 

آقای جنتی 
زیاد مطمئن نباش که شما ماندنی هستید که این برخلاف جریان پویای تاریخ است
دراین توهم نباشید  که ساختن  بیش از60 هزار مسجد و9500 امام زاده قلابی باعث ماندگاری حکومت شما خواهد شد 


  احمد خاتمی گفت : ترامپ به تاریخ 1400 ساله ما توهین کرده است !
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
نخیر اصلا چنین تضمینی نیست

بگذار یک مثال تاریخی برای سرکار ارائه نمایم 

درکشور کوچک هلند ( 40/000 KM)  درزمان قدرت کشیش وکلیسا ( حدود 250 سال پیش ) طبق آمار 19/000 کلیسا بنا شده است  
طی 100 سال گذشته نه تنها هیج کلیسایی بنانشده بلکه واتیکان تعداد قابل توجهی ازکلیسا هارا به دلیل هزینه بالای نگاهداری به فروش رسانده    وشرکت های ساختمانی  ودولت در جای آن ها  مجموعه مسکونی وتفریحی_ ورزشی ساخته اند 
طبق آمار هم اکنون فقط 400 کلیسا فعال است که بیش ازنیمی ازاین کلیساها به نمایشگاه وآثار باستانی بدل شده و فقط حدود 200 کلیسا فعالیت مذهبی دارند  
 این تعداد هم درطول هفته بسته است وحدود 2 ساعت درروز یک شنبه بازمی شوند که گروهی اندک عموما افراد مسن به آنها مراجعه کرده وپس از گوش کردن یک موعظه 20 دقیقه ای باهم سرود می خوانند وسپس کلیسا راترک می کنند 
وهمین است ...  تمام  اگردوکلمه حدیث داریم  _ روایت داریم ( ؟ ! )
 را ازقرائتی بگیریم همه دروغ های خنده دار او فورا برملا می گردند 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

آقای جنتی

ممکن است وضعیت ایران رابا هلند متفاوت بدانید ولی این فقط یک تصور ذهنی است _ تجربه بشر دردرازای تاریخ ثابت کرده عموم مردم وقتی زیر فشار مذهبی ها  قرارمی می گیرند _  دچار مشکلات زیستی و  فقرمادی وفرهنگی می شوند ودراین شرایط است که موقتا وبطور غیرارادی   به دامن دین ومذهب و مسجد وامام زاده پناه می برند_ ولی مساجد درچه حال هستند ؟
 حتما شما آماردارید که مساجد ایران عموما سوت وکور وبی مراجعه کننده اند واز آنهافقط برای برگزاری برخی  مراسم مذهبی وبزرگداشت  مردگان  استفاده می گردد 
واین یعنی اینکه حکومت مذهبی درایران دچار بحران مقبولیت مردمی  شده است
وشمایان نیز دیگر مورد اعتماد و تقلید مردم نیستید چراکه کاخ نشین شده اید و بدون تعداد قابل توجهی محافظ و ماشین ضد گلوله از محل سکونت خود خارج نمی شوید
جناب جنتی 
حتما یادتان هست که درسال 1358 چه تعداد ازمردم تهران درروزآدینه برای برگزاری نماز وشنیدن سخنان طالقانی به دانشگاه  تهران می رفتند 
یادم هست که ده ها هزار نفر در خیابان های اطراف دانشگاه نماز برگزار می نمودند 
آنها مسلمانان سنتی بودند که هنوز نمی دانستند چه کوه بهمنی  برسرشان فروریخته  شده است 
 ولی خیلی زود بامرگ طالقانی کم کم متوجه اوضاع شدند 
 ولی بعدازگذشت آن سالها اکنون حتی محوطه دانشگاه تهران هم پر نمی شود
شمایان ازبودجه شهرداری مصلای بزرگ برای تهران 12 ملیونی ساختید ولی چرا همچنان ازدانشگاه استفاده می کنید ؟ 
دلیل روشنی دارد چون جمعیت 2 تا  3 هزارنفر برای مصلای 50 هزار نفر ی منظره  خوب وقابل تبلیغی  ندارد 
جناب جنتی 
حکومت  اسلامی شما یک استبداد عریان دینی است
شما می خواهید مردم متمدن ایران رابا قوانین 1400 سال پیش عرب های سوسمارخور وبدوی اداره کنید / شلاق می زنید / انگشت می برید  / طبق کتاب اسلام حقوق زنان را نصف کرده اید  / آنها را ازخواندن وتماشای مسابقات ورزشی و... محروم  نموده اید
فکرمی کنید چنبن حکومت واپسگراییی دراین قرن شتاب آگاهی رسانی بتواند دوام بیاورد ؟ 
سرکوب دگراندیشان / قتل ادیبان ونویسندگان و منتقدین 
 روی کارآوردن موجود ناقص الخلقه ای چون احمدی نژاد وباند خلافکارش و تحت حمایت قراردادن 10 ساله او ( شهرداردورئیس جمهور )
وفحایع آن 8 سال که میهن مارا تانزدیکی های یک دسیسه جهانی پیش برد
برخورد ناشایست شما با اقلیت ها ودگراندیشان 
از ملی گرایان تا زرتشتی ها وبهائیان و اهل حق وووو 
جناب جتنی 
از همان سال 57 مشخص بود شما معممین که هیچ دانش وتخصصی غیر روضه خوانی  نداریدقادر به اداره کشور نیستید 
وطی این 39 سال بلایی برسرایران وایرانیان آوردید که می توان آنرا با مجموع تهاجم تازی ها ومغولهاوآثار آن  مقایسه نمود 
شمایان با کشتن وخانه نشین کردن واخراج  امراوفرماندهان ارتش 
سیستم دفاعی کشور را ازهم پاشیدید / از حمله به سفارت وگروگان گیری 444 روزه حمایت کردید ونتیجه اش شد تهاجم گسترده ارتش صدام و8 سال جنگ بی نتیجه که امروزه پس از 29 سال پایان جنگ هنوز جنازه بی نام ونشان واردایران  می کنید؟


 جناب جنتی 
زرتشتیان اصیل وپاکنهاد ترین مردمان ایران هستند 
گرچه حکومت اسلامی ازبنیاد تاسیس با دیدگاه ایدئولوژیک شیعی وفشار و سرکوب باعث مهاجرت ملیونها ایرانی شده است ولیکن گروهی ازاین مردمان به میهن خود عشق می ورزند وعلیرغم همه فشارها وسرکوب ها زندگی درمیهن خودرا بردیگرنقاط جهان  ترجیح داده ومی دهند
پس دست از آزار وستم براین ایرانیان برداشته وحقوق شهروندی آنها رارعایت کنید 
توجه داشته باشید 
 دگراندیشان  _  زرتشتی ها  _ درویشان _ صوفیان _ بهائیان _ بی اعتقادان _  اهل تسنن _ کلیمی ها _ یارسانان ها_ اهل حق    ووو 
همانقدر ازاین میهن رنگارنگ ومنافع آن سهم و  حق دارند که شما وهم لباس ها و هم عقاید شیعه  شما  برسریرقدرت  جناب جنتی 
فشاروسرکوب دگرباوران تحت نام حکومت شیعه ضمن اینکه اقدام زشت وناشایست است باعث شکاف و نوعی کینه وخصومت ازجانب این بخش ازمردم  نسبت به شمایان می گردد

من وشما ونسل ما خیلی زود رفتنی هستیم 

پس به فکر کودکان / نوجوانان وجوانانی باشید که امروزه فقط شمایان را تحمل می کنند / این نسلها هیچ پیوندی  باشما و دین ومذهب شما برقرارنکرده ونمی کنند 

پس هشیارباشید وبترسید ازروزی که ملیون ها جوان عاصی علیه شما و دین حکومتی شما سربه شورش بردارند که در چنین روزها وشرایط بی تردید 

نه ازتاک نشانی می ماند ونه ازتاک نشان  جناب جنتی 
شما معممین شیعه درتحمیل مذهب خود برمردم  وحکومت  دینی شکست خورده اید
 پس بجاست تاآرام آرام ومحترمانه ازقدرت کنار بروید که صلاحیت این کاررا ندارید وبه قول آقای خمینی یک نانوایی راهم نمی توانید اداره کنید / پس بجنبید 
واگرچنین نکرده وهمچنان برحکومت دینی  تحمیلی خود  ادامه دهید 
چندان نمی پاید که همین جوانان امروز  شمارا ازبالای منبرهای قدرت به زیرخواهند کشیدجناب جنتی 

بگذارید دین ها وآئین ها محترمانه ومتمدنانه  به حریم خصوصی مردم بروند 

تجربیات تاریخی نشان داده اند که وجود دین ومذهب درراس قدرت 
یعنی استبداد دینی و نتیجه استبداد دینی هم یعنی شرایط امروز ایران

 دقیقا توجه کنید :

 بیش از 3 ملیون بیکار
حدود سه ملیون معتاد 

هزاران تن فروش 
ملیونها کودک کار 

حدود 11 درصد زیر خط مطلق فقر
بیش از 11 ملیون حاشیه نشین شهرها 

بیش از7 ملیون مستاجر
فساد گسترده مالی _ اختلاص _ دزدی _ چپاول خزانه ملی 

 فرار های گسترده  مالیاتی 
فساد اداری  _ رشوه _ زیرمیزی 
ورشکستگی صندوق های بازنشستگی  وموسسات کلاهبرداری 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
یک تصویر وچند نکته مهم  ازمراسم جمیله _ مهدی اینجا محل جمع شدن خواهران منتظرملارد کرج است _ جمیله علم الهدی استاد قلابی  وبی سواد دانشگاه برروی مبل نشسته  ومشغول تبلیغ برای ابراهیم رئیسی است _ مبل خالی جای مهدی نیست درجهان است !
بنظر می رسد قراراست جمیله به عقد مهدی درآید ( ؟ ! )
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

قاچاق گسترده کالا _ دارو _ مشروبات الکلی _ مواد مخدر 
وجود مبادی ورودی به دور از کنترل ( اسکله وبارانداز  )

فاصله عجیب وگسترده طبقاتی 
رشد وگسترش انواع بزه کاری وخلاف کاری

 گسترش ناامنی درجامعه 
تحریم های ضدانسانی و تهدید  های بین المللی 

دولت مستقر نزدیک به ورشکستگی  وافلاس 
خشکی ایران  و تهدید جدی نابودی کامل وضعیت زیست محیطی  و طبیعت  کشور
 دریافت وام های خارجی   بحران بی آبی وجنگ داخلی آتی  برسرآب 
 وده ها بحران حل نشدنی دیگر جناب جنتی 

 آنچه فهرست نمودم طبق آمارهای مراجع درایران هستند واگرهمه اینها دردرکنارهم قراردهیم یعنی شرایط  بحران روبه نابودی  کشور
 درچنین شرایط روبه وخامتی شما همه کار وزندگی تان را رها کرده وعزم خودرا جزم کرده  تا از ورود یک هم میهن پاکنهاد ما که منتخب مردم است به شورای شهریزد جلوگیری کنید ؟ 
فرض کنیم  یک درصد موفق هم شدید  نتیجه چیست ؟
 می خواهید استبداد رای خودراخارج ازقانون به رخ بکشید ؟
جناب جنتی گرامی 
به شما پیشنهاد می کنم هیچگاه روی مبل هایی همانند عکس بالا جلوس نکنید
چراکه ممکن است دچار توهم  آریا مهری گردید 

برای شماآرزوی تندرستی وزندگی آرام می نمایم 
امیداست که بیشتروخیلی بیشتر ازمهدی درته چاه عمرو زندگی کنید 
ارشیا ارشادی 
2017/10/22 
برابر با اول آبانماه 2575 هخامنشی 

درنوشتار آتی چه خواهم نوشت >>>>
همه پرسی اقلیم کردی عراق وبازپس دهی کرکوک
عکس های دودمانی مریم عضوانلو قاجار
نگاهی به یاوه گویی ها وگستاخی ترامپ 
از هخا و تیمسار روحانی تا دلقک محمد حسینی
روزجهانی کوروش راهرچه باشکوه تر برگزارکنیم
اززبان تا گویش های زبانی ( پژوهشی درباره زبان والفبا ) 
گفتگو با سنگ نبشته ها ( ادبیات )

۱۳۹۶ مهر ۲۰, پنجشنبه

نگاهی به تئوری " جن " درقران واسلام و فرقه عرفان حلقه

نگاهی به تئوری " جن " درقران واسلام وموجود غیر ازگانیک محمدعلی طاهری ( جن )

ارشیا ارشادی و تئوری های خرافی در باورهای دینی وآئینی 
2017/10/17 ( واکنش _ 161) 
پیش نوشت 
بشراز هنگام وجودش در کره خاکی و کهکشان تا امروز دوره های بسیاری را پشت سر نهاده است _ با وجودی که طبق  نظریه دیرینه شناسان عمروجود انسان در روی کره خاکی به ملیونها سال می رسد و لی تاریخ مستند شده این حیات  ازچند هزارسال تجاوز نمی کند _ دراین نوشتار درکنار ترسیم دورانهای فکری بشر به تئوری جن درقرآن واسلام پرداخته و سپس  رابطه ادعاهای محمد علی طاهری رهبر فرقه عرفان حلقه با تئوری های اسلامی رامورد بررسی قرارخواهم داد 

دورانهای فکری بشر ازعصرپیدایش تا دوران شک وانگار 

دراین قرنهای فرارفته بشر ازجهت فکری _ رفتاری دچار دگرگونی های فراوان شده است 
درباره چگونگی پیدایش بشر درروی کره خاکی چندفرضیه وجود دارد که می توان به انفجار بزرگ ( بینگ بنگ )  ویا مه بانگ اشاره نمود هرچند دانشمندانی معتقدند که  وجود کهکشان وزمین قبل ازمه بانگ هم وجود داشته است 
درحقیقت دانش بشرامروز تا آن درجه هنوز ارتقا نیافته  که بتواند به همه سئوال ها درمورد چگونگی خلقت وآفرینش پاسخ گوید
ازآفرینش وخلقت که بگذریم انسان امروز تا رسیدن  بدین مرحله  4 دوره را پشت سرنهاده است که شامل

 1_عصر انسانهای اولیه _ 2 _ دوره پیدایش وخلق وابداع  ادیان وآئین ها 

3_عصرفلاسفه _  4_ دوره دانش گرایی ویا اثباتی 

ازعصر انسان های نخستین که بگذریم به دوره اندیشه وسئوال انسانها می رسیم که شاید بتوان تاریخ آغاز این پرسشگری ها رابه بعد ازکشف آتش بدانیم _ ایجاد سئوال درذهن بشر اورا به دوره طبیعت پرستی  ودرادامه به چند خدایی  وتداوم این کنجکاوی ها به دوره ابداع وظهور باورهای آئینی ودینی می رسد
ولی شیوع این باورها گرچه با پذیرش مردم عادی مواجه می گردند ولیکن گروهی به کندوکاو دقیق درمورد اینگونه باورها می نشسینند که این دوره را دوره فلسفه وفیلسوفان نام نهاده اند _ جدال فلاسفه ومبلغان تئوری های دینی قرنها بطول می انجامد گر چه درپایان به هیچ نتیجه ای نمی رسد واین جدال فکری همچنان ادامه دارد 

از قرن هجدهم بعد ازمیلاد و پس ازکنار گذاشتن  کشیش وکلیسا ازقدرت _  انقلاب درزمینه های فکری _ علمی _ پزشکی _ کشاورزی وصنعتی  ورشد علم گردید طبقه تازه ای ازاندیشمندان پای به عرصه وجود گذاشتند که به آنها دانشگرایان  ویا اثباتیون گفته اند _ این اندیشه ورزان معتقدند" هرتئوری که درمرحله آزمایش به روش علمی اثبات "  نشود قابل ارائه  نیست 
 دقیقا ازهمین دوره است که گفتگوبین مبلغین مذهبی و طرفداران فلسفه  کاملا متوقف شده و بحث بین فلاسفه و علم گران جای آنرا گرفته است _به کلامی دیگر تئوریهای دینی  کم کم درحال "ازرده خارج شدن کامل قراگرفته و دانش بشری جای آنها را گرفته است _ درچنین دوران پرشتاب ادعا واثبات دیگر نمی توان با گسترش خرافه بشرجستجوگر رافریب داد 

دراین دوران پرسش وجستجو وکنکاش تئوری ها وداستان های مذهبی  کم کم به قصه های مادربزرگ های قدیم شباهت دارند که فقط برای خواب کردن کودکان طراحی وتدوین شده ونتیجه اش همان آرامش مقطعی کودک است وبس .

 دراین دوران باید به سراغ تئوری های مذهبی رفت  وبا استناد به همان ادعا ها با روش اصول علمی آنها را مردود نمود 
درست درهمین عصراست که کلیه افسانه های سینه به سینه نقل شده ادیان وآئین ها توسط دانشگرایان واثباتیون زیر سئوال می رود افسانه هایی چون >>>>  داستان آفرینش _  آدم وحوا _ اخراج ازیهشت _  دونیم شدن رود نیل _ مارشدن عصای موسی _  کشتی  وعمر نوح _ شفای بیماران توسط عیسی _ جای گرفتن یونس دردل ماهی _ ضمانت آهو _ افسانه غدیر _ تولد مهدی _غیبت وظهور_    داستان معراج محمد _ جن و  شیطان _نزول قرآن دریک شب ( احیا) _ معجزه  ووو  همه  توسط علم گرایان واثباتیون به چالش کشیده شده اند  

دراین نوشتار به تئوری جن دراسلام قرآن خواهم پرداخت و درانتها هم  محمد علی طاهری وجن های به روز شده او یعنی موجود غیر ارگانیک _ شعور کیهانی _ تشغشع دفاعی را مرور خواهم نمود .

هراندازه که انسان از دانش بشر آگاهی یابد به همان اندازه ازخرافات دور می گردد

ینا بر اعتقادات اعراب بدوی  وصحرا نشین  دربیابانها _ خرابه ها و مکان های متروکه موجودات ترسناکی به نام اجنه زندگی می کنند _ اعراب یرخی از جانوران همانند  مار را مظهر اجنه می  دانستند _ بنابراینگونه اعتقادات این جانداران بصورت  اجنه ظاهر می شوند 
محمد پیامبر اسلام که با بسیاری ازخرافات اعراب دوران فوق جهالت روبروشده بود برای جذب آنها به سوی دین خویش تعداد  قابل توجهی ازاین عادات ورسوم را پذیرفت" ازجمله مراسم حج" که دقیقا باکمی تغییرات درزمان قبل ازمحمد هم وجود داشته است 
و" وجود موجوداتی تخیلی بنام اجنه " درکتاب قرآن هم یکی ازهمین خر افات قدیمی اعراب می باشد 
+تئوری جن وشرح وتعریف هایی که درباره این موجود تخیلی درکتاب قرآن وجوددارد آنقدر سطحی _ ضدعقلی _ غیرعلمی وخنده دارهستند که به جز عده ای شیاد هیچیک ازمبلغان اسلامی درباره ادعاهای قران دراین مورد سخنی به میان نمی آورند 

اعمال هرگونه فشار به محمد رسول اف کارگردان نامور ایرانی محکوم ومردود است 
&&&&&&&&&&&&&&&&
جن  درقرآن واسلام 

درکتاب قرآن سوره ای به نام"   الجن  "وجود دارد_ درکل این کتاب 22 بار  ازاین کلمه تخیلی  استفاده شده است 
درتاریخ علمی  بشر وجود چنین موجودی اثبات نشده  وبنابراین خرافات محسوب می شود 

آیات 1 تا3 سوره جن درمورد این موجود تخیلی آورده است >>>>  ای رسول بگو به من وحی رسیده است که گروهی ازاجنه آیات قرآن را استماع کرده وگفته اند ما ازمطالب قرآن به شگفت افتاده ایم !
در آیه 14 سوره جن  آمده است >>>> وازما اجنه هم برخی مسلمان وبرخی کافر وستمکارهستند 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

آثار شکست نهضت مشروطیت خودرا در اولین دوره مجلس شورای ملی نشان دادبرای اینکه بدانیم امروز درمیهن ما چه می گذرد باید دیروز را مرور کنیم 
ازتعداد 103 نفرازنمایندگان دوره نخست مجلس شورای ملی 57 نفرمعمم بوده اند
نکته جالب وطنزآلود  اینکه این افرادعموما بعنوان نمایندگان مشاغل وصنوف به مجلس راه یافته اند!
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

در آیه  27 سوره حجر11 سوره الرحمن نیز آمده است >>>>  وما نژاد جن را از آتش گذرانده وخلق کرده وآفریده ایم / ازشعله بی دودی ازآتش 
درآیه 100 سوره انعام آمده است >>>> وگروهی اجنه راشریک الله قرارداده اند درصورتیکه جن مخلوق الله است 
درتداوم تعریف جن درقرآن کلمه انس راهم همراه آن می بینیم ( جن وانس ) 
آیه 179 سوره اعراف >>>> وبه تحقیق ما بسیاری جن وانس رابرای جهنم آفریدیم
آیه 33 سوره رحمن >>>>  ای گروه جن وانس شمامی توانید ازحدودزمین وآسمان فراترروید اما نمی توانید ازملک ما خارج شوید 
با توجه به 6 آیه بالا قرآن مدعی است _  اجنه گوش وفهم دارند _ برخی مسلمان وبرخی کافر هستند _ از شعله آتش بدون دود ( ! ) خلق شده اند _  اجنه مشرک هستند _ اجنه برای جهنم آفریده شده اند _ اجنه نمی توانند ازملک الله خارج شوند 

 برپایه همبن تعریف ها گروهی از مفسران و مبلغان اسلامی داستان های خنده دار بسیاری درمورد جن ساخته وآنرا گسترش داده اند 

تعریف جن ازطرف مفسرین و مبلغین اسلامی 

محمد بن عبدالله شبلی برپایه همین تعریف های قرآن کتاب نوشته به نام کتاب المرجان فی احکام الجن 
شبلی معتقداست >>>> 1 _ اجنه همزادان بشرهستند
 2_  اجنه می خورند ومی نوشند _ 
3_ اجنه ازدواج کرده وبچه تولید می کنند 
_
4_اجنه نزد پیامبراسلام رفتند وبه سخنان اوگوش دادند _
5_  اجنه به عبادت می پردازند _

6_اجنه به زنان نزدیک می شوند _ 
7_ اجنه مسلمان به یهشت واجنه کافروارد جهنم می گردند _

8_ اجنه زنان را از شوهرانشان می ربایند

9_ اجنه فتوی صادرمی کنند 
10_اجنه برای بشرموعظه می کنند ودرس اخلاق می دهند 
11_ جن ها به افراد بشر درس طب می آموزند 

12_اجنه ازافراد بشر می ترسند
13_اجنه ازافراد بشرفرمانبرداری می کنند 

14_سلیمان پیامبر اولین کسی بود که مستخدمین خودرا ازبین اجنه انتخاب کرد 
15_اجنه افراد بشررابه علت انجام اعمال خوب ویابد پاداش می دهند 

16_اجنه افراد بشررا غمگین ودلتنگ می کنند 
17_اجنه وارد بدن افراد می گردند 

18_درماه رمضان اجنه زنجیرمی شوند 
19_افراد بشراجنه را پرستش می کنند 

20_ اجنه رسالت پیامبر ( محمد ) راپیشگویی کردند 
21_ اجنه حمله پیامبرراپیش بینی کردند

22_ اجنه قبول اسلام بوسیله افراد را پیشگویی می کند 
23_ اجنه داستان جنگ بدررا پیش بینی کردند 

24 _ بهشت بوسیله تیرهای شهاب ازوجود اجنه محافظت می شود
25 _ اجنه درروز قیامت  شفاعت می کنند 

26_ اجنه قتل سیدبن عباده را پیش بینی کردند 
27 _پرسش ازاجنه درمورد وقایع گذشته آزاد ودرمورد آینده ممنوع است 

28 _ اجنه درروز قبامت شهید می شوند 
29 _ اجنه برای مرده مسلمان عزاداری می کند 
30_ اجنه ازطلسم ها فرمانبرداری می کنند 

وجود جن و پلنگ صورتی 
 اعتقاد به جن از خرافات سرچشمه می گیرند وتاکنون هیچ مقاله ویا توجیه وجود عقلی _ علمی برای چنین موجود افسانه ای صورت نگرفته وبه اثبات نرسیده است 
ریچارد داوکینز استاد علوم زیست شناسی دردانشگاه آکسفور درباره وجود  جن وسایرموجودات فراعقلی   گفته است :
احتمال وجود جن وسایر عوامل ماورای طبیعی پشتوانه عقلی _ علمی ندارد ودرست به مانند وجود پلنگ صورتی درعالم واقعیت است .

 علل  پذیرش خرافات دینی _ مذهبی ازطرف گروهی ازافراد بشر چیست ؟

برای ترسیم علل گرایش افراد به سوی خرافات دینی درابتداباید به جستجوی گرایش افراد به سوی باورهای دینی برویم
علل گرایش افراد به سوی باورهای دینی را می توان چنین فهرست نمود 
الف _ بی سوادی _ نا آگاهی 
بی سوادی وناآگاهی مهم ترین دلیل گرایش افراد به سوی باورهای دینی _ مذهبی هستند _ منظور ازسواد تنها تسلط به زبان نیست چراکه گروهی ازباورمندان دینی دارای مدارک  دانشگاهی هستند _ منظور ارسواد وجود اندیشه پرسشگر وخردمندی درافراد است _ افراد بی سواد دارای ذهنیت خلاق و جستجوگر نیستند و بهمین دلیل اینگونه باورهای دینی  درذهنیت خود مستقرنموده و پرده ای از تقدس نیز برروی آن می کشند >>> ورود ممنوع 
اینگونه افراد اهل مطالعه  وکتاب خواندن نیز نیستند چرا که تصور می کنند با مطالعه کتاب های غیر دینی ونقد دینی ممکن است این دیوارتصنعی  تقدس فرو بریزد _بنابراین هرگز موافق بحث وجدل درمورد باورهای خود نیستند وهرمیدانی دراین مورد را خالی کرده وفرارمی نمایند چراکه فکر می کنند دراین صورت ازخدای تخیلی خود دور وبه شیطان نزدیک می شوند !
 دیوار تعصب وتقدس درذهنیت این افراد آنقدر قطور است که هرگز نقد عقاید خودرا نمی پذیرند / این جماعت حتی به تفسیرهای غیر سنتی از باورهای خود نیز اعتقاد ندارند و درحقیقت باورهای دینی درذهنیت آنها سنگی شده است 

ب _ شرایط اقتصادی _ اجتماعی _ فرهنگی _زیستی ودینی 

علت گرایش ومیزان نزدیکی وجذب  افراد به باورهای  دینی به مختصات محل زیستی نیز بستگی دارد مثلا مردم اروپا عموما بیش از300 سال است کشیش وکلیسا را به پشت صحنه رانده اند _ طی 100 سال گذشته حتی یک کلیسا دراروپا ساخته نشده است _ در چنین محیطی طبعا باورندان دینی دریک اقلیت انگشت شمارواندک محسوب می گردند 
شرایط اقتصادی ازدیگر علل گرایش افراد به سوی دین ومذهب است _ اینگونه افراد وقتی از حل مسئول مادی زندگی خوددرمی مانند به دامان دین پناه برده وازیک موجود متافیزیک درخواست رسیدگی می نمایند !
شرایط سیاسی _ دینی درکشورها نیز یکی ازعوامل گرایش به سوی باورهای دینی است _ هرچه حضور ونفوذ مبلغان دین درحاکمیت کشورها پررنگ تر باشد آنها با دراختیارداشتن قدرت رسانه ای چون مساجد/ رادیو وتلویزیون وغیرو بیشترموفق می شوند مردم راه سوی باورهای دینی بکشانند 

درکتاب مسلمانان ( قرآن ) برده وکنیز داری به رسمیت شناخته شده است 
&&&&&&&&&&&&
پ _نقش   آزادی اندیشه وبیان و حکومت های استبدادی در رشد وگسترش باورهای دینی 

حق شهروندی حقوقی است شناخته شده که باید توسط حکومت ها برسمیت شناخته گردد وآزادی اندیشه وبیان یکی ازاصول این حق محسوب می گردد / درجوامع بشری قانون مند این حق بطور یکسان برای کلیه افراد برسمیت شناخته می شود وطبیعی است که غیرباورمندان / بی اعتقادان ویا منتقدان دینی نیز باید برسمیت شناخته شده ودرچهارچوب حق شهروندی قرارگیرد ولی متاسفانه درجوامعی که دین رسمی دارند ویا یک نگرش مشخص دینی درراس حاکمیت قرارمی گیرد حق شهروندی این گروه ها برسمیت شناخته نمی شود مثلا درجوامعی که اسلامیست ها برسرکارند دیگر باورمندان و دگراندیشان را تحت  توصیف هایی چون کافر_ مرتد _ یاغی_ باغی _ محارب _ منافق _ ضدانقلاب و غیرو مورد اذیت وآزار وسرکوب قرارمی دهند 
بنابراین درجوامع بسته و حکومت های ایدئولوژیک آزادی اندیشه وبیان ونقد وجود ندارد وبهمین دلیل مردم  ازترس شکنجه وزندان واعدام مرعوب حکومت وقوانین حکومتی  گردیده و بهمان توصیف های حکومت تحت بمباران تبلیغ وتخریب ذهنی عادت  می کنند

تخریب بنای باستانی عهد سلجوقیان به بهانه توسعه امام زاده قلابی 
&&&&&&&&&&&&&
نقش مخرب خرافات دینی درزندگی اجتماعی 

 درجوامع مورد اشاره وبادلائل بالا خرافات نشات گرفته ازباورهای دینی کم کم بصورت روزمره های فرهنگی درآمده وبه بخشی ازعادات فرهنگی مردم درمی آیند _ برای نمونه می توانیم از خرافات موجود وگسترده شده  درمیان مردم ایران بصورت خلاصه  نام برد >>>  جن گیری _ سرکتاب بازکردن _ استخاره _ نذرونیاز _ سفره انداختن _ دخیل بستن به امام زاده ها _ صدقه دادن _ مجاورشدن _ زیارت _ دعا وعجزولابه _ اعتقاد به تقدیر _ قسمت  وسرنوشت محتوم _ ترس ازجهنم _ تفسیرخواب _ هرآنچه او ( ؟ ) بخواهد _ مرگ دست الله است _ به الله توکل کردن _ فال بینی _رمل و اسطرلاب _ کف بینی _ روح واحضارروح _ فاتحه اهل قبور _ حرف زدن ودرددل با گورها وقبرها_ انشا الله _ ماشاالله _ خوش بخت _ بدبخت _ وکلی خرافات دیگرهمگی ازباورهای دینی نشات گرفته اند ودردنیای انطباق واثبات با دانش ودستاوردهای علمی بشر جایی ندارند _ درچنین جوامعی است که ملای  شیاد دروغگویی به نام محمد سعیدی ( ائمه منتصب جمعه قم )  ادعا می کند که : آقای خامنه ای وقتی ازرحم مادر خود خارج شد با مشت گره کرده گفت : یا علی !
  ویا احمدی نژاد خائن وباند ضد ایرانی ومتوهم همیشه منتظراوبرای فراهم آوردن زمینه ظهور مهدی ( ! ) 800 ملیارد دلار بوجه ملی رابرباد فنا می دهد _ سراسرایران با با برنامه می خشکاند  تا ثابت کند برپایه افسانه های تخیلی محمد باقر مجلسی : درزمان ظهورمهدی  درایران خشک سالی ایجاد می شود ومردم ایران بجان هم می افتند ! ؟
دراین باره بیشترودقیق ترخواهم نوشت 

گسترش خرافات بین مردم علاوه براینکه باعث ربایش مادی ملاها ازجیب مردم ساده دل محسوب می گردد باعث توقف ایستایی فکر واندیشه وتصمیم وخردورزی درمیان آنها می شود واینگونه مردم دچار نوعی خودرها سازی شده وزندگی وآینده خودرا به دست موجودات تخیلی  ومشیت الاهی می سپارند / طبیعی است برنده این میدان خود فراموشی مشتی شیاد ومبلغ خرافات هستند که بصورت ساده وبافریب کاری دست درجیب مردم نموده زندگی عادی راازآنها می ربایند  وتا گلو  آنها را درمنجلاب خرافات غرق می نمایند .

نگاه کنید به درآمد سالیانه چاه جمکران ( 8 ملیاردتومان  درسال ) و 10500 امام زاده قلابی درایران _ نگاه کنید به درآمدهای ملیاردی سالیانه  کمیته امام ازطریق گداآهنی ها که درهمه جا ساخته شده اند 

نگاه کنید به هزینه هایی که درماه محرم صرف نمایش عاشورا وتاسوعا می گردد _ نگاه کنید به درآمد سرسام آوروبدون مالیات آستان رضوی _ بنیاد مستضعفان _ حساب 100 امام_ سازمان اوقاف وامور خیریه ووو

این بنگاه های گسترده مالی بی حساب وکتاب بخش های مهمی ازدرآمد خودرا صرف تاسیس بنگاه های مالی ( موسسات  اعتباری ) ساختن برج ها ومراکز اقتصادی _ هولدینگ ها _پدیده ها  وبنگاه های کلاهبرداری چون کاسپین و تعاونی های قلابی می نمایند
درکنار این کلاهبرداری ها البته درزمان هایی خاص به فکر اقدام نمایشی تقسیم آرد تبرک دریکی دوروستای فقیر هم می افتند _ نگاه کنید به اقدامات نمایشی _ تبلیغی ابراهیم رئیسی در آستانه انتخابات 1396 ریاست جمهوری 

درچنین اوضاع واحوال بحرانی ومغشوش _ درحالیکه به گفته مسئولین 11 ملیون حاشیه نشین 3 ملیون بیکار _ دوملیون معتاد _ 35 درصد دروزیر خط فقر درایران موجود است و گرانی بر اقشار ضعیف جامعه هرروز فشاربیشتری می آورد _ ده ها کارخانه درحال تعطیلی هستند وکارفرمایان از پرداخت حقوق هزاران کارگر عاجز هستند _ صدها دبستان نیاز به بازسازی دارند _ تعداد قابل توجهی ازکودکان در آغل ها وزیر چادرها درس می خوانند 
بخش مهمی ازسرمایه های ملی در عراق وسوریه ولبنان  هزینه می گردند 

ومردم درمانده و به بن بست رسیده ونا امید ایران هرچه بیشتربه سوی خرافات کشیده می شوند 
طی 39 سال حکومت مذهبی درایران چندین مهدی ظهور کرده اند _ جن گیری رونق گرفته _ استخاره وسرکتاب بازکردن به دکان دونبشی بدل شده است / درچنین اوضاعی شیادانی همانند محمد علی طاهری ظهور می کنند تا به خرافات نشات گرفته ازدین ومذهب تیتر وعنوان علمی بدهند _  جن ها  که دربالا تعریف شدند رابه  موجود غیر ارگانیک نامگذاری کرده  وجن گیری  رابعنوان  تشعشع دفاعی معرفی می نماید!

فریبکاری های محمد علی طاهری برپایه تعریف جن  درقران وتفسیر عبدالله شبلی ازجن طراحی شده اند 
طاهری برای فریب قشرجوان ونا آگاه از توصیف هایی چون شعور کیهانی بهره می گیرد تابه جن گیری خود با ناشی گری سمت وسوی علمی بدهد _ طاهری ازسال 90 درزندان بسر می برد 
طی این مدت تعدادی ازشاگردان مخ آکبند ومتعصب او بازداشت شده اند _ گروه های حقوق  بشری خواهان لغو حکم اعدام اوگردیده اند ولی یک شحصیت علمی _ دانشگاهی طی این مدت ازادعا های او حمایت نکرده است _ علت چیست ؟

طبیعی است ادعاهای محمد علی طاهری با اصول علمی هیچگونه نزدیکی وسنخیت ندارد وبرپایه ادعا های غیرقابل اثبات درقرآن و شیخ شبلی می باشند 
طاهری سوادش درحد خواندن ونوشتن است ولی فریب خوردگان وشاگردان او ایشان را دکتر_ مهندس واستاد لقب می دهند(! )

تحصیل کردگان بی سواد وخرافات دینی _ مذهبی 

امروزه درایران خرافات واصطلاحات خرافی نه تنها توسط مردم ساده وکم سواد بکاربرده می شوند بلکه طبقات ظاهرا تحصیل کرده نیز ازاین فرهنگ خرافی استفاده کرده وآنها  در نوشتار وگفتارهای خود بکار می برند 
و این جای تاسف دارد ونشان دهنده آنست که سواد وآگاهی می تواند هیچ ربطی به خرافات زدگی نداشته باشد 
این قشر افراد را تحصیل کردگان را  نا آگاه می توان قلمداد نمود 

باهمه این آسیب های اجتماعی وفرهنگی جامعه امروز ایران باید به فرداها چشم امیدداشت چراکه نسل جدید ایران ( دهه هشتادی ها ) علیرغم همه بمباران های 24 ساعته دینی مذهبی وتبلیغات گسترده ازدین وخرافات فاصله گرفته وراه خودرراطی می کند

دین وخرافات دینی واینترنت ودنیای مجازی 
درنبرد بین دنیای مجازی واینترنت ووشتاب آگاهی رسانی و تئوری های دینی وخرافات اولی برنده  ودومی درحال عقب نشینی است وبهمین دلیل است که حکومت دینی دربرابر اینترنت وفضای مجازی سخت غافلگیرشده وبه بن بست رسیده است 
حکومت دینی وملاهای شیعه برسریک دوراهی سخت درمانده شده اند _ اگر به فضای مجازی واینترنت میدان بدهند دیگر نمی توانند درمقابل سرکشی نسل جوان مقاومت نمایند ومجبور به عقب نشینی کامل خواهند شد وسایه دین رابرسر جامعه کم زندگ وکم رنگ ترخواهند دید 
اگر  مبارزه با دنیای مجازی واینترنت عمق ووسعت ببخشند با تنش ها وچالش های نسل جوان روبرو می گردند که اگر کنترل نگردد بنیاد بربادده خواهد گردید / کنترل هم بصورت کنونی ( حذف وفیلتر ) وفشارهای جنبی بی نتیجه است و حاصل آن گرایش بیشتراین نسل به این ابزارها گردیده ومی گردد وبهمین دلیل حکومت دینی  دریک حالت سردرگمی قرارگرفته است 

آیا جامعه ایران در شرایط پیش ازرنسانس دراروپا قرارگرفته است ؟

پاسخ به این سئوال با دراختیار داشتن داده ها مثبت است _ بنظر می رسد اکنون دوره گسست دینی درحال شکل گیری وتکامل یافتگی است و حکومتگرایان ایران چاره ای جز عقب نشینی ندارند واین موج فاصله گیری جوانان ومردم  ازدین حکومتی بسیار پرشتاب و قوی است 

این مردک ابله بی سواد محمد عونی مشاور مسعود بارزانی می گوید ایران کردستان خود را اشغال کرده است! _ تف به روی توبی شعور احمق 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
پس چاره چیست تااین دوره  گذار با کم ترین آسیب طی گردد ؟
تنها یک راه خردمندانه باقی است وآن برگزاری انتخابات مجلس موسسان جهت بازنگری وتدوین قانون اساسی جدیداست
 تجربه چنددهه گذشته نشان می دهد ازدل این قانون اساسی مذهبی مردم سالاری وحکومت قانون بیرون نمی آید
 هاشمی رفسنجانی ازبنیان گذاران حکومت کنونی  نیر در آخرین سخنرانی خود درمراسم چهلم موسوی اردبیلی به این نکته مهم اشاره کرد وخواهان تغییر قانون اساسی کنونی گردید 
بنا یرشواهد ومستندات تاریخ حکومت های مذهبی دارای تاریخ مصرف هستند وتمامی شواهد وقرائن به روشنی نشان می دهند که عمرحکومت مذهبی کنونی رویه سوی پایان دارد 
بهمین دلیل بهتراست سران حکومت خود منشا ومجری این تغییر باشند 
پیش روی چشم ما حکومت تونس و دولت  عراق قراردارد _ اگربه اولی تن درندهیم باید منتظر دومی باشیم 
 دین ومذهب باید یه مکان های خاص خود ( مساجد ) و انتخاب های شخصی مردم  بازگردند 
 وهمه مردم ایران درزیر چتر یک حکومت مردم سالار وغیرمذهبی جمع شده وازسرزمین خود درمقابل دشمنان دفاع نمایند

ایران بزرگ ملک شخصی هیج دین ومذهبی  نیست ومتعلق به همه مردم ایران با هرسلیقه وعقیده می باشد _ بنابراین قانون اساسی باید از مذهب رسمی پاک شود

 دین ومذهب رسمی همه ماایرانی ها منافع ملی وحاکمیت سرزمینی است که ایرانیان فارغ ازنگاه وباورهایشان ازوجب به وجب آن پاسداری خواهند نمود 

 مابرای اینکه ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ایم 
به زیرپافتد آن دلی که بهرتو نلرزد .... ایران 

ارشیا ارشادی
2017/10/15

ازسخنان بلاهت بارترامپ تا تغییرقانون اساسی و جلوگیری ازبرگزاری روز کوروش

7 ام آبان روزجهانی کوروش بزرگ گرامی باد  ازسخنان بلاهت بار ترامپ ممانعت_ تغییرقانون اساسی وممانت ازبرگذاری روزجهانی کوروش بز...